Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Què suposen per a l’alumne?

El coneixement del món laboral i de l’empresa. La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball. L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. L’apropament a la cultura d’empresa. L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació. L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Què ofereixen a l’empresa?

La captació de futurs operaris especialitzats. Col·laborar en la formació dels joves aprenents. Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació. Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Com s’estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que l’ha d’autoritzar abans de l’inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 700 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva. Hi ha la possibilitat de pròrrogues d’acord amb el que s’estableix la normativa legal.

Alumnes que poden fer aquestes pràctiques

Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, i batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.

Empreses que poden establir convenis de pràctiques

Podran formalitzar els convenis de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball les empreses, les entitats i els organismes i administracions públics, que estiguin prèviament homologats per acollir alumnat.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent:

El coordinador de formació professional.

Els tutors de pràctiques professionals.

A l’empresa:

Una persona responsable (tutor d’empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d’activitats que l’alumne ha de realitzar a l’empresa.

A l’Administració:

El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’ocupa d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

El quadern que l’institut dóna a l’alumne, i que aquest ha de portar durant la realització de les pràctiques, inclou totes les dades del centre, l’empresa i l’alumne, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, com també el Pla d’Activitats, els comunicats quinzenals i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne realitza a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumne així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball

Assegurança

L’estada d’FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

  • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
  • Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Per a tot l’alumnat major de 28 que facin pràctiques en empreses, han de tramitar aquesta assegurança complementària.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament al centre i demanar pel coordinador de formació professional.

Formació professional dual

Empreses – Centre docent

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Formació al centre i a l’empresa

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fa el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L’estada a l’empresa

Es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

Formalització de la col·laboració entre el centre i l’empresa

La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un

conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

El centre i l’empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l’organització de l’estada a l’empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.

Avantatges de la formació professional dual

Per al centre: establir una major vinculació i corresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Per a l’empresa: recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Per a l’alumne: compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament al centre i demanar pel coordinador de formació professional.