El batxillerat forma part de l’educació secundària i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Té com a finalitat la formació, orientació i preparació dels alumnes per a la universitat, i pels cicles formatius de grau superior. El batxillerat s’organitza en les següents modalitats: Arts, Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials. A l’Institut Escola Municipal de Treball s’imparteixen les següents modalitats: Pels alumnes que en el curs 2016-2017 estan fent 1r curs i el curs 2017-2018 faran 2n, el pla d’estudis és el següent: El nombre d’hores lectives setmanals per curs és de 30 en horari de matí. El currículum del batxillerat consta de:
  • part comuna: matèries comunes més la tutoria.
  • part diversificada: matèries de modalitat i optatives, més el treball de recerca.
En començar el batxillerat l’alumne/a escull una modalitat i ha de cursar les matèries de la modalitat escollida. Al final de cada trimestre hi haurà una sessió qualificadora de la junta d’avaluació. També hi haurà avaluacions extraordinàries, a 1r es fa una preavaluació i unes proves extraordinàries de recuperació a final de cada curs. Per poder cursar el 2n curs caldrà haver aprovat totes les matèries de 1r o tenir un màxim dues matèries suspeses. L’alumnat que no accedeixi a 2n curs si té menys de 5 assignatures pendents podrà repetir tot el curs o només repetir les pendents, si en té més de 5 haurà de tornar a cursar totalment el 1r curs. La permanència en el batxillerat és de 4 anys com a màxim. Les qualificacions finals de les matèries al llarg de tot el batxillerat són numèriques de 0 al 10. La qualificació final del batxillerat s’obté per mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades, que és un 90% de la nota final, i el treball de recerca, que representa un 10%.

MODALITATS DEL BATXILLERAT PRIORITÀRIES A L’HORA D’ACCEDIR ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PREVISTOS A L’EMT

Modalitat: Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES X X
CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL X
CFGS PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA X
CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA X
CFGS LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT X
CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC X
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]