CFGS – Automatizació i robòtica industrial

]

 

 

 

 

 

DURADA

Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1650 hores de formació a l’escola i 350 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes seqüencials programables
 • Sistemes de mesura i regulació
 • Sistemes de potència
 • Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial
 • Sistemes programables avançats
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Integració de sistemes d’automatització industrial
 • Informàtica industrial
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’automatització i robòtica industrial
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Cap d’equip de supervisió del muntatge de sistemes industrials
 • Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip de taller electromecànic
 • Tècnic en organització de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació.
 • Projectista de xarxes de comunicació
 • Programador-controlador de robots industrials
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL