CFGS – Laboratori clínic i biomèdic

 

 

DURADA

Dos cursos acadèmics de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1584 hores de formació a l’escola i 416 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

OBJECTIUS

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

MÒDULS

 • Gestió de mostres biològiques
 • Tècniques generals de laboratori
 • Biologia molecular i citogenètica
 • Fisiopatologia general
 • Anàlisi bioquímica
 • Tècniques d’inmunodiagnòstic
 • Microbiologia clínica
 • Tècniques d’anàlisi hematològica
 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic
 • Formació orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic/a especialista en laboratori
 • Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
 • Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS
Diplomatures: Educació Social, Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Mestre (totes les especialitats), Podologia, Teràpia Ocupacional i Treball Social.
Llicenciatures: Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Medicina.
Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC