CFGS – Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

 

DURADA

Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1584 hores de formació a l’escola i 416 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés o acabats, orientats a la recerca i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Mostreig i preparació de la mostra
 • Anàlisis químiques
 • Anàlisi instrumental
 • Assajos físics
 • Assajos fisicoquímics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
 • Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Anglès
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i control de qualitat
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Analista de laboratori químic
 • Analista de laboratori microbiològic
 • Analista de laboratori de materials
 • Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries
 • Analista de laboratori d’indústries transformadores
 • Analista de centres de formació, de recerca i desenvolupament
 • Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques.
 • Analista microbiològic d’aigües potables i residuals
 • Analista de control microbiològic de la indústria farmacèutica
 • Analista de matèries primeres i acabats
 • Tècnic de control de qualitat en indústries manufactureres
 • Tècnic d’assajos de materials de construcció

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT.