CFGS – Programació de la producció en fabricació mecànica

 

DURADA

Dos cursos acadèmics de dilluns a divendres en horari de tarda. L’alumne ha de cursar 2000 hores, 1650 hores de formació a l’Institut i 350 hores com a mínim de pràctiques en empreses.

OBJECTIUS

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

MÒDULS

 • Interpretació gràfica
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge
 • Mecanització per control
 • Fabricació assistida per ordinador
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Programació de la producció
 • Execució de processos de fabricació
 • Materials
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
 • Verificació de productes
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de fabricació de productes mecànics
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • tècnica o tècnica en mecànica
 • encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls,
 • encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls
 • encarregat o encarregada de muntadors
 • programador o programadora de màquines de control numèric
 • programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica
 • programador o programadora de la producció i
 • disseny en fabricació mecànica.

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA