Convalidacions Cicles Formatius

Per sol·licitar les convalidacions de cicles formatius cal estar matriculat al centre i el termini per sol·licitar-les sol finalitzar a les dues setmanes d’haver començat el curs acadèmic, és a dir, a finals de setembre. Quan el tutor us entregui el calendari acadèmic, allà trobareu la data exacte de finalització del termini.

Normativa vigent:

Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

 

Per fer efectiva la petició cal:

1) Emplenar la sol·licitud de convalidació.

2) Adjuntar:

  • Si tens un altre cicle formatiu cal presentar el certificat de qualificacions, signat pel/per la Secretari/a i Director/a del centre de procedència, on consti els ensenyaments cursats amb la totalitat de les unitats formatives / crèdits, durada i qualificació obtinguda. També serà necessari adjuntar el resguard de títol en cas d’haver finalitzat el cicle formatiu anterior.
  • Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de competència acreditades, cal presentar aquest certificat o la resolució del SOC. No serà vàlid el certificat d’aprofitament o la sol·licitud de petició.
  • Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.
  • Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL, RET, RAT, AGCE, EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic en cas de no estar acabats).
  • Si tens estudis universitaris i demanes altres crèdits o unitats formatives diferents dels anteriors, cal presentar títol o resguard de títol (o certificat acadèmic cas de no estar acabats), pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.

3) Adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

  4) No serà vàlid un butlletí de notes. De tots els documents que es presentin necessitarem l’original i una fotocòpia per tal que puguem realitzar la compulsa.

Recorda que els mòduls i les unitats formatives sol·licitades a la convalidació són les que tramitarem literalment.

Cliqueu aquí per trobar els noms detallats de les unitats formatives i mòduls de cada Cicle Formatiu 

Qualsevol errada de codis, matèries i noms de la sol·licitud serà atribuïda a la persona que realitza la petició. Consulteu amb el tutor/tutora el nom oficial de les matèries sol·licitades a convalidar d’acord a com queda reflectit en el pla d’estudis del cicle formatiu.

Per tal de facilitar el tràmit al final del document trobareu les taules de convalidacions de cada cicle formatiu.

Molt important! La sol·licitud no implica que les unitats formatives estiguin convalidades. Això significa que l’alumne ha de continuar assistint a classe fins que rebi la resolució. A la resolució s’indicarà si les unitats formatives / crèdits estan convalidats o si s’ha denegat la convalidació.

Cal tenir present que hi ha convalidacions que les resolen la Direcció General de Formació Professional i altres que es resolen directament des del centre.

– Les convalidacions que es resolen des de la Direcció General de Formació Professional tarden mesos en resoldre’s. Una vegada haguem rebut la resolució  per part de la Direcció General, avisarem a l’alumne per tal que vingui a buscar-les.

– Les convalidacions que es resolen des del centre són més àgils i es solen resoldre durant el mes de novembre.

La convalidació tindrà la qualificació que estableixi el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

NOVES TAULES DE CONVALIDACIONS!!

Matèries transversals FOL – EIE – RET – Anglès

Mòduls o crèdits de FOL – EIE – RET

Mòdul Anglès

 

Taules de convalidacions Cicles Formatius de Grau Mitjà

AG10 – CFGM Gestió administrativa

TM10 – CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

EE10 – CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

IM10 – CFGM Manteniment electromecànic

EA20 – CFGM Xarxes i estacions de tractament d’aigües

FM20 – CFGM Mecanització

QU20 – CFGM Operacions de laboratori

SA30 – CFGM Emergències sanitàries

1601 – CFGM Cures auxiliars d’infermeria

 

Taules de convalidacions Cicles Formatius de Grau Superior

AGB0 – CFGS Administració i finances

TMA0 – CFGS Automoció

EEB0 – CFGS Automatització i robòtica industrial

FMB0 – CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

FMC0 – CFGS Disseny en fabricació mecànica

QUD0 – CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

SAE0 – CFGS Laboratori clínic i biomèdic