Convalidacions música Batxillerat

La sol·licitud es pot presentar fins al darrer dia hàbil de setembre juntament amb tota la documentació necessària.

Molt important! L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci entrega de la resolució de la convalidació per part de la direcció del centre.

Les matèries que s’han convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

 

Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional

Les matèries que es poden convalidar són les de la franja d’optatives (fins a un màxim de 6 hores setmanals) a primer de batxillerat i les de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores setmanals) a segon de batxillerat.

Documentació que cal presentar en cas de conservatori o centre professional

1) Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional (model BMU1).

2) Autorització sortida del centre i responsabilitat del pare/mare/tutor de les hores que el/la seu/va fill/a no assisteix al centre per la convalidació de música.

3) Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a.

 

Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

S’ha de cursar, com a mínim, 4 hores setmanals o més

Requisits:
Cursar estudis en una escola de música autoritzada.
Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música.
Cursar estudis que incloguin, com a mínim, Llenguatge Musical o Harmonia, Instrument i Pràctica Instrumental en Grup.

Les matèries que es poden convalidar són les de la franja d’optatives (fins a un màxim de 6 hores setmanals) a primer de batxillerat i les de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores setmanals) a segon de batxillerat.

Documentació que cal presentar en cas d’escola de música autoritzada

1) Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada  (model BMU3).

2) Autorització sortida del centre i responsabilitat del pare/mare/tutor de les hores que el/la seu/va fill/a no assisteix al centre per la convalidació de música.

3) Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques.