Convalidacions música ESO 

La sol·licitud es pot presentar fins al darrer dia hàbil de setembre juntament amb tota la documentació necessària.

Molt important! L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci entrega de la resolució de la convalidació per part de la direcció del centre.

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Alumnes d’ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional

Es poden convalidar les matèries següents:

  • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO).
  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs).
  • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Religió, ni el Treball de Síntesi (de primer a tercer), ni Educació en Valors Cívis i Ètics, ni el Projecte de Recerca de quart curs.

 

Alumnes d’ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre 3 i 4 hores setmanals. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO.
  • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 2 hores setmanals).

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

  • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO).
  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO.
  • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Religió, ni el Treball de Síntesi (de primer a tercer), ni Educació en Valors Cívis i Ètics, ni el Projecte de Recerca de quart curs.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A LES OFICINES DEL CENTRE

1) Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música.

2) Autorització sortida del centre i responsabilitat del pare/mare/tutor de les hores que el/la seu/va fill/a no assisteix al centre per la convalidació de música.

3) Certificat expedit pel conservatori o escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal.