TOTS ELS ALUMNES QUE ES MATRICULIN EL CURS 2015-2016.

PER FER CICLES FORMATIUS QUE TENEN TÍTULACIONS ANTERIORS I QUE VULGUIN SOL·LICITAR CONVALIDACIÓ D’UNITATS FORMATIVES, CAL QUE DEMANIN A LES OFICINES L’IMPRÈS DE SOL·LICITUD.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS ÉS DEL 13 AL 17 DE JULIOL DE 2015.

EL TERMINI PELS ALUMNES DE LA MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA ÉS DEL 1 AL 16 DE SETEMBRE DE 2015.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE CONVALIDACIONS

Document per a l’alumnat – CURS 2015-2016

Ara que estàs matriculat/da en un cicle formatiu de formació professional inicial, podries tenir dret a algunes convalidacions si tens altres estudis oficials.

Has de lliurar la sol·licitud de convalidació al centre on estàs matriculat/da aportant la documentació següent:

Si has passat de pla d’estudis LOGSE a pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal presentar certificat acadèmic dels mòduls o crèdits superats.

Si tens uns altres estudis de formació professional acabats, cal presentar el títol o resguard de títol corresponent (títols de tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista).

Si tens un altre cicle formatiu superat parcialment, cal presentar un certificat acadèmic amb els mòduls i crèdits o mòduls professionals i unitats formatives superats.

Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL, RET, RAT, AGCE, EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de no estar acabats).

Si tens estudis universitaris i demanes altres crèdits o unitats formatives diferents dels anteriors, cal presentar títol o resguard de títol (o certificat acadèmic cas de no estar acabats), pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.

Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.

Si tens estudis cursats a l’estranger, cal presentar la homologació dels estudis a més de la documentació que correspongui segons els apartats anteriors en què es trobi.

Si has participat en els programes “Qualifica’t”, “Acredita’t” o “Reconeixement”, cal presentar el certificat corresponent.

Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de competència acreditades, cal presentar aquest certificat.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que els correspongui o la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en els casos de convalidació singular.

Has d’assistir a classe per tots els ensenyaments en què estàs matriculat/da mentre no tinguis la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

La sol·licitud de convalidació pot presentar-se a partir del moment en què es formalitza la matrícula, fins el dia 17 de juliol. En cas de matrícula en período extraordinari és fins el 16 de setembre.

sollicitut convalidaci singular