Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permetrà l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar entre les dues opcions que realitzem en el nostre centre: la cientificotecnològica o la humanística i social, que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Per més informació podeu accedir al següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/curs-preparacio-gs/