PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

                    erasmus-plus                                             


CARTA ERASMUS

ERASMUS POLICY STATEMENT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha participat en els últims anys en diferents projectes d’àmbit europeu amb estudiants de secundaria i de formació professional, com per exemple Erasmus, Leonadro da Vinci, Comenius i E-twinning i. El nostre compromís actual és ampliar els projectes de mobilitat internacional dels cicles formatius per tal de millorar la competitivitat i ocupabilitat dels alumnes dins dels mercat laboral i ajudar-los a adquirir noves competències i habilitats lingüístiques. La participació en el programa Erasmus+ permetrà la internacionalització i modernització del nostre centre així com afavorirà l’intercanvi d’aptituds professionals i d’experiències metodològiques entre el nostre centre i les diverses empreses col·laboradores.

The Institut Escola Municpal de Treball has participated in the last few years in mobility projects both in baccalaureate and in vocational and education training studies such as Erasmus, Leonardo, Comenius and E-twinning. Now we are committed to extending international mobility into short cycle studies in order to improve the employability and competitiveness of our students as well as to enhance their linguistic competences. Taking part in the Erasmus+ programme will not only facilitate the internationalization and modernization of our institution, but also will provide an exchange of professional skills and methodological experiences between our school and the partner companies.

Contacte

Coordinadora mobilitat internacional

Mercè Molins

internationalprojects@iesemt.net

INFORMACIÓ GENERAL ERASMUS+

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020 i que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc. L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) com de cicles formatius de grau superior (CFGS) i ofereix la possibilitat als alumnes a realitzar l’estada formativa en pràctiques a empreses europees i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l’estranger, que correspondrà a la Formació en Centres de Treball (FCT).

L’estudiant rep una beca que permet finançar part del viatge fins al país d’acollida, els desplaçaments interns, la manutenció durant l’estada a l’estranger i la preparació lingüística.

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

Des de l’Institut Escola Municipal de Treball es dóna recolzament i suport per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre o empresa d’acollida, l’allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

                                             

 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS

L’estada a l’estranger té com a objectiu principal oferir experiència als alumnes tant a nivell professional com a nivell personal. Per una banda, es contribueix a què l’alumne s’adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que obté experiència laboral. Ajudant a l’alumne a adquirir noves habilitats, coneixements i qualificacions, el programa també persegueix que els estudiants siguin més competitius al mercat laboral europeu. S’amplia així la mobilitat laboral necessària dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.

Per altra banda, no només s’aconsegueix la competència lingüística professional en  llengua estrangera, sinó que també s’adquireix una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

PROJECTES DE MOBILITAT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha obtingut la subvenció per poder dur a terme dos projectes de mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus+ d’una duració prevista de 2 anys (2016-2018) per a estudiants de CFGM i de CFGS.

Es preveu realitzar dos grups de mobilitat, un per any, constituït per 7 participants, 2 alumnes de CFGM i 5 de CFGS.

 • PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT

El període de pràctiques dins del programa de mobilitat internacional es realitzarà entre els mesos de maig i juliol. Dintre d’aquest període, la durada de l’estada pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim, adaptant-se al nombre d’hores de FCT a realitzar en funció del cicle formatiu.

 • DOTACIÓ ECONÒMICA

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE MOBILITAT ERASMUS+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de sol·licitud de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE/LOGSE o bé quan hagi finalitzat un cicle d’un únic curs.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer curs del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Escola Municipal de Treball de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment (recomanable B1-B2).
 • Aportar la documentació requerida en el termini establert.
CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2021-2022

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2021/2022 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ 2021/2022 CFGM i CFGS

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT CURS 2021-2022

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ Professorat 2021/2022 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ PROFESSORAT 2021/2022

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2020-2021

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2020/2021 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ 2020/2021 CFGM i CFGS

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2019-2020

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2019/2020 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020 CFGM i CFGS

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT CURS 2019-2020

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2019/2020 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020 CFGM i CFGS

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2019-2020

Resolució definitiva alumnes Erasmus+, en data 20 de desembre de 2019, curs 2019-2020: RESOLUCIÓ DEFINITIVA ALUMNES 2019/2020

Resolució provisional alumnes Erasmus+, en data 09 de desembre de 2019, curs 2019-2020: RESOLUCIÓ PROVISIONAL ALUMNES 2019/2020

CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT 2018/2019

D.1 ESTUDIANTS

El procés de selecció dels estudiants es realitzarà per mitjà de tribunals.

Els tribunals seran compostos per professors del centre educatiu i personal de l’Associació Mundus, en qualitat d’assessors interculturals.

El llistat de tribunals serà publicat prèviament a l’inici de les entrevistes.

Cada alumne / a, serà inclòs en un tribunal de forma aleatòria i assegurant que no s’afavoreix a ningú en cap tipus d’assignació.

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l’accés l’estudiant / a rebrà en omplir el formulari d’inscripció:

 1. currículum en anglès i en format pdf (utilitzant la eina  Europass)
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i / o passaport escanejat. (document valgut per poder viatjar fora del país.
 4. Carta de compromís i Drets d’Imatge. Les dues cartes han d’estar emplenades i signades.
 5. Només en el cas de menors d’edat: Autorització Parental signada.
 6. Nota mitjana de l’últim curs realitzat.

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals.

els tribunals valoraran els candidats segons els següents barems:

 

Criteri intern

30%

 

L’equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

 

 1. Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Expedient acadèmic de l’alumne / a.

 

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 

 1. Iniciativa, adaptabilitat,
 2. Mentalitat oberta, socialització
 3. Capacitat de comunicació
 4. Maduresa i coneixement d’una / o mateixa / o
 5. Idioma estranger
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

 

 

 

 

 

 

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. A la carta de motivació es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats de llengua: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra-acadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant ha certificats que acreditin altres estudis.

A cada estudiant serà llavors assignada una puntuació segons els criteris indicats a dalt. Un cop finalitzada la valoració de tots els / les candidates, es publicarà en la pàgina web de cada centre la resolució de seleccionats i destinacions assignades.

D.2 ACOMPANYANTS 

El procés de selecció dels / de les acompanyants es realitzarà per mitjà d’un tribunal format pels professors del centre, més almenys un dels 3 directors, més un representant de l’Associació Mundus.

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l’accés rebran en omplir el formulari d’inscripció:

 1. currículum en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass)
 2. Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i / o passaport (document valgut per poder viatjar fora del país.
 4. Carta de compromís i Drets d’Imatge. Les dues cartes han d’estar emplenades i signades.

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals. 

 

Documentació lliurada

50%

 

 

●     Experiències precedents com a acompanyant de grups: de 0 a 4 punts.

●     Coneixement avançat d’idiomes estrangers: de 0 a 3 punts.

●     Coneixements / experiències comprovades de resolució de conflictes i / o comunicació intercultural:  de 0 a 1 punt.  

●     Es valoraran a més carreres, doctorats, cicles de formació o una altra formacions extra acadèmiques amb punts extra segons el cas: 1 o 2 punts segons el cas.

 

 

Entrevista

50%

 

            El tribunal valorarà:

 

●     relació amb l’educació i el compartir coneixement.

●     Capacitat de gestionar conflictes.

●     Capacitat de gestionar un grup.

●     Capacitat de gestió del caos: separar l’important del que és urgent.

 

 

 

CALENDARI I PUBLICACIÓ DE RESULTATS 2018/2019

Fase 1: Inscripció al procés de selecció

 • Què: Formulari per fer les inscripcions obert.
 • Quan: Des de les 11:00 h del 01-10-2018 fins al 31-10-2018 a les 23:59 h.

Fase 2  Lliurament de la documentació obligatòria:  

 • Què: La documentació obligatòria completa haurà d’estar pujada a la carpeta compartida.
 • Quan: Des de les 11:00 h del 01-10-2018 fins al 31-10-2018 a les 23:59 h.

Fase 3: Entrevistes personals

 • Què: Publicació llista d’admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes.
 • Quan: Des del 05/11/2018 fins al 09/11/2018:
 • Què: Entrevistes personals.
 • Quan: Des del 12/11/2018 fins al 30/11/2018:

Fase 4 :  Selecció del/les participants

 • Que: Publicació de la resolució de seleccionats i destins.
 • Quan: El dia 10/12/2018:
 • Què: Període de reclamació, obtenció de l’aval de l’equip docent
 • Quan: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i tria de l´opció de gestió.

 • Què: Acceptació  o  renúncia de la beca
 • Quan: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

Fase 6:  Elecció de l’opció de gestió.

 • Què: Elecció de l´opció de gestió.
 • Quant: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el dia 18/12/2018.