PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

                    erasmus-plus                                             


CARTA ERASMUS

ERASMUS POLICY STATEMENT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha participat en els últims anys en diferents projectes d’àmbit europeu amb estudiants de secundaria i de formació professional, com per exemple Erasmus, Leonadro da Vinci, Comenius i E-twinning i. El nostre compromís actual és ampliar els projectes de mobilitat internacional dels cicles formatius per tal de millorar la competitivitat i ocupabilitat dels alumnes dins dels mercat laboral i ajudar-los a adquirir noves competències i habilitats lingüístiques. La participació en el programa Erasmus+ permetrà la internacionalització i modernització del nostre centre així com afavorirà l’intercanvi d’aptituds professionals i d’experiències metodològiques entre el nostre centre i les diverses empreses col·laboradores.

The Institut Escola Municpal de Treball has participated in the last few years in mobility projects both in baccalaureate and in vocational and education training studies such as Erasmus, Leonardo, Comenius and E-twinning. Now we are committed to extending international mobility into short cycle studies in order to improve the employability and competitiveness of our students as well as to enhance their linguistic competences. Taking part in the Erasmus+ programme will not only facilitate the internationalization and modernization of our institution, but also will provide an exchange of professional skills and methodological experiences between our school and the partner companies.

Contacte

Coordinadora mobilitat internacional

Mercè Molins

internationalprojects@iesemt.net

INFORMACIÓ GENERAL ERASMUS+

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020 i que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc. L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) com de cicles formatius de grau superior (CFGS) i ofereix la possibilitat als alumnes a realitzar l’estada formativa en pràctiques a empreses europees i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l’estranger, que correspondrà a la Formació en Centres de Treball (FCT).

L’estudiant rep una beca que permet finançar part del viatge fins al país d’acollida, els desplaçaments interns, la manutenció durant l’estada a l’estranger i la preparació lingüística.

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

Des de l’Institut Escola Municipal de Treball es dóna recolzament i suport per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre o empresa d’acollida, l’allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

                                             

 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS

L’estada a l’estranger té com a objectiu principal oferir experiència als alumnes tant a nivell professional com a nivell personal. Per una banda, es contribueix a què l’alumne s’adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que obté experiència laboral. Ajudant a l’alumne a adquirir noves habilitats, coneixements i qualificacions, el programa també persegueix que els estudiants siguin més competitius al mercat laboral europeu. S’amplia així la mobilitat laboral necessària dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.

Per altra banda, no només s’aconsegueix la competència lingüística professional en  llengua estrangera, sinó que també s’adquireix una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

PROJECTES DE MOBILITAT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha obtingut la subvenció per poder dur a terme dos projectes de mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus+ d’una duració prevista de 2 anys (2016-2018) per a estudiants de CFGM i de CFGS.

Es preveu realitzar dos grups de mobilitat, un per any, constituït per 7 participants, 2 alumnes de CFGM i 5 de CFGS.

 • PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT

El període de pràctiques dins del programa de mobilitat internacional es realitzarà entre els mesos de maig i juliol. Dintre d’aquest període, la durada de l’estada pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim, adaptant-se al nombre d’hores de FCT a realitzar en funció del cicle formatiu.

 • DOTACIÓ ECONÒMICA

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE MOBILITAT ERASMUS+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de sol·licitud de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE/LOGSE o bé quan hagi finalitzat un cicle d’un únic curs.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer curs del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Escola Municipal de Treball de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment (recomanable B1-B2).
 • Aportar la documentació requerida en el termini establert.
CONVOCATÒRIA CURS 2016-2017

A mitjans d’octubre 2016 es farà una sessió informativa on s’explicaran els detalls dels projectes per a aquells alumnes interessants a sol·licitar la beca Erasmus+ i a participar en el procés de selecció.

A finals d’octubre 2016 es publicaran els criteris de selecció per realitzar la FCT a l’estranger durant el curs 2016-17 (tant a la web del centre com al taulell d’anuncis) on es detallarà tota la informació necessària per participar-hi: condicions i requisits generals, documentació a presentar, criteris i barems (expedient acadèmic, entrevista personal, nivell idioma, CV i carta de presentació), calendari i publicació dels resultats.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Beques concedides: 2
 • Lloc: País de Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: Entre maig – juliol 2017

Import Beca Erasmus+: aproximadament 1000€/mes

 • Famílies professionals:
  • Electromecànica de vehicles automòbils
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Manteniment electromecànic
  • Cures auxiliars d’infermeria

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Beques concedides: 5 participants
 • Lloc: País de Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: Entre maig – juliol 2017
 • Import Beca Erasmus+: entre 300-400€ (possibilitat d’ampliació de la beca amb l’ajuda de l’Ajuntament Granollers)
 • Famílies professionals:
  • Administració i finances
  • Automatització i robòtica industrial
  • Disseny en fabricació mecànica
  • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
  • Dietètica
  • Laboratori clínic i biomèdic
CONVOCATÒRIA CURS 2017-2018

El 25 d’octubre de 2017 es farà una sessió informativa on s’explicaran els detalls dels projectes per a aquells alumnes interessants a sol·licitar la beca Erasmus+ i a participar en el procés de selecció.

A finals d’octubre 2017 es publicaran els criteris de selecció per realitzar la FCT a l’estranger durant el curs 2017-18 (tant a la web del centre com al taulell d’anuncis) on es detallarà tota la informació necessària per participar-hi: condicions i requisits generals, documentació a presentar, criteris i barems  (expedient acadèmic, entrevista personal, nivell idioma, CV i carta de motivació), calendari i publicació dels resultats.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

 • Beques concedides: 2 participants
 • País: Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: 3 mesos (mitjans abril – mitjans juliol 2018)
 • Import Beca Erasmus+: aproximadament 1000€/mes
 • Famílies professionals:
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Manteniment electromecànic

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

 • Beques concedides: 5 participants
 • País: Pendent confirmació
 • Durada: 2 mesos (mitjans maig – mitjans juliol 2018)
 • Import Beca Erasmus+: entre 300-400€/mes (en funció del país)+ possibilitat d’ampliació de la beca amb l’ajuda de l’Ajuntament Granollers
 • Famílies professionals:
  • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
  • Laboratori de diagnòstic clínic
  • Automatització i robòtica industrial
  • Disseny en fabricació mecànica
  • Administració i finances
CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT

Per participar en el procés de selecció i gaudir d’una beca Erasmus+ per poder realitzar la FCT a l’estranger, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

CRITERI INSTRUMENT DE VALORACIÓ BAREM
 

Expedient acadèmic

Nota mitjana de l’últim curs realitzat.       Màxima puntuació: 10 punts

Document

20%
Informe equip docent  

L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne/a per fer ús de la beca mitjançant un informe.

 

Els punts a considerar són:

Competències professionals, personals i socials: grau de responsabilitat, col·laboració, integració, autonomia, iniciativa, resolució conflictes, capacitat d’adaptació…: màxim 20 punts

30%
Nivell de l’idioma del país de destí  

Els candidats hauran de lliurar els certificats oficials que acrediten el coneixement de llengua estrangera.

En cas de no tenir cap acreditació, es realitzarà una prova escrita.

 

La baremació segons el nivell serà:

–       Nivell A1 o A2: 1 punt

–       Nivell B1: 2,5 punts

–       Nivell B2: 5 punts

–       Nivell C1: 10 punts

 

25%

 

Els candidats hauran de realitzar una entrevista personal amb la comissió de mobilitat amb l’objectiu de valorar la motivació i interès de l’alumne/a a fer la FCT a l’estranger.

La puntuació serà de 1 a 10 punts.

25%

 

Baremació

La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció tenint en compte el % establert.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca. Es donarà prioritat als candidats que no hagin gaudit d’una altra beca de pràctiques dins el programa Erasmus+.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida en el moment de fer la sol·licitud a secretaria. Els aspirants que no hagin enviat ni la sol·licitud ni els documents en els terminis establerts es consideraran exclosos del procés de selecció.

Documentació requerida per fer la sol·licitud i participar en el procés de selecció d’alumnat per la mobilitat FCT

 

 

PROCEDIMENT I COMISSIÓ DE MOBILITAT

La Comissió de Mobilitat està formada per la Coordinadora de Mobilitat, el Cap d’Estudis FP i el Cap d’Estudis d’Empresa.

Les persones preseleccionades hauran d’assistir obligatòriament a una entrevista personal en el dia i hora assignada per la Comissió de Mobilitat.

En cas de no acreditar un certificat oficial de coneixement de llengua estrangera, els candidats hauran de realitzar una prova escrita.

La relació ordenada de les persones seleccionades amb la corresponent puntuació obtinguda es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut.

Les persones preseleccionades no beneficiàries de la beca romandran en llista d’espera com a reserva de possibles renúncies.

CALENDARI I PUBLICACIÓ DE RESULTATS
 • Presentació de sol·licituds i documentació requerida a secretaria: del 30 d’octubre al 10 de novembre 2017.
 • Realització de prova escrita per acreditar nivell: 14 novembre 2017.
 • Realització d’entrevistes personals: 15 i 16 de novembre 2017.
 • Realització dels informes dels equips docents: del 10 – 20 novembre 2017.
 • Resolució d’adjudicacions i publicació dels alumnes seleccionats i de la llista d’espera: 24 novembre 2017.
 • Període de reclamacions: 24 novembre al 30 de novembre de 2017.
 • Publicació definitiva dels alumnes seleccionats: 1 de desembre de 2017.
RESOLUCIÓ DE PROCÉS DE SELECCIÓ

En aquest enllaç podeu trobar la resolució del procés de selecció per la beca Erasmus+ amb l’ordre de puntuació: Resolució del procés de selecció Erasmus+