PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

                    erasmus-plus                                             


CARTA ERASMUS

ERASMUS POLICY STATEMENT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha participat en els últims anys en diferents projectes d’àmbit europeu amb estudiants de secundaria i de formació professional, com per exemple Erasmus, Leonadro da Vinci, Comenius i E-twinning i. El nostre compromís actual és ampliar els projectes de mobilitat internacional dels cicles formatius per tal de millorar la competitivitat i ocupabilitat dels alumnes dins dels mercat laboral i ajudar-los a adquirir noves competències i habilitats lingüístiques. La participació en el programa Erasmus+ permetrà la internacionalització i modernització del nostre centre així com afavorirà l’intercanvi d’aptituds professionals i d’experiències metodològiques entre el nostre centre i les diverses empreses col·laboradores.

The Institut Escola Municpal de Treball has participated in the last few years in mobility projects both in baccalaureate and in vocational and education training studies such as Erasmus, Leonardo, Comenius and E-twinning. Now we are committed to extending international mobility into short cycle studies in order to improve the employability and competitiveness of our students as well as to enhance their linguistic competences. Taking part in the Erasmus+ programme will not only facilitate the internationalization and modernization of our institution, but also will provide an exchange of professional skills and methodological experiences between our school and the partner companies.

Contacte

Coordinadora mobilitat internacional

Mercè Molins

internationalprojects@iesemt.net

INFORMACIÓ GENERAL ERASMUS+

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020 i que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc. L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) com de cicles formatius de grau superior (CFGS) i ofereix la possibilitat als alumnes a realitzar l’estada formativa en pràctiques a empreses europees i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l’estranger, que correspondrà a la Formació en Centres de Treball (FCT).

L’estudiant rep una beca que permet finançar part del viatge fins al país d’acollida, els desplaçaments interns, la manutenció durant l’estada a l’estranger i la preparació lingüística.

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

Des de l’Institut Escola Municipal de Treball es dóna recolzament i suport per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre o empresa d’acollida, l’allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

                                             

 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS

L’estada a l’estranger té com a objectiu principal oferir experiència als alumnes tant a nivell professional com a nivell personal. Per una banda, es contribueix a què l’alumne s’adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que obté experiència laboral. Ajudant a l’alumne a adquirir noves habilitats, coneixements i qualificacions, el programa també persegueix que els estudiants siguin més competitius al mercat laboral europeu. S’amplia així la mobilitat laboral necessària dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.

Per altra banda, no només s’aconsegueix la competència lingüística professional en  llengua estrangera, sinó que també s’adquireix una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

PROJECTES DE MOBILITAT

L’Institut Escola Municipal de Treball ha obtingut la subvenció per poder dur a terme dos projectes de mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus+ d’una duració prevista de 2 anys (2016-2018) per a estudiants de CFGM i de CFGS.

Es preveu realitzar dos grups de mobilitat, un per any, constituït per 7 participants, 2 alumnes de CFGM i 5 de CFGS.

 • PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT

El període de pràctiques dins del programa de mobilitat internacional es realitzarà entre els mesos de maig i juliol. Dintre d’aquest període, la durada de l’estada pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim, adaptant-se al nombre d’hores de FCT a realitzar en funció del cicle formatiu.

 • DOTACIÓ ECONÒMICA

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE MOBILITAT ERASMUS+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de sol·licitud de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE/LOGSE o bé quan hagi finalitzat un cicle d’un únic curs.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer curs del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Escola Municipal de Treball de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment (recomanable B1-B2).
 • Aportar la documentació requerida en el termini establert.
CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2019/2020 i els seus criteris d’elegibilitat.

Cliqueu en aquest enllaç i podreu descarregar el document informatiu: PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020 CFGM i CFGS

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA ALUMNAT CURS 2019-2020

Resolució definitiva alumnes Erasmus+, en data 20 de desembre de 2019, curs 2019-2020: RESOLUCIÓ DEFINITIVA ALUMNES 2019/2020

Resolució provisional alumnes Erasmus+, en data 09 de desembre de 2019, curs 2019-2020: RESOLUCIÓ PROVISIONAL ALUMNES 2019/2020

CONVOCATÒRIA CURS 2016-2017

A mitjans d’octubre 2016 es farà una sessió informativa on s’explicaran els detalls dels projectes per a aquells alumnes interessants a sol·licitar la beca Erasmus+ i a participar en el procés de selecció.

A finals d’octubre 2016 es publicaran els criteris de selecció per realitzar la FCT a l’estranger durant el curs 2016-17 (tant a la web del centre com al taulell d’anuncis) on es detallarà tota la informació necessària per participar-hi: condicions i requisits generals, documentació a presentar, criteris i barems (expedient acadèmic, entrevista personal, nivell idioma, CV i carta de presentació), calendari i publicació dels resultats.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Beques concedides: 2
 • Lloc: País de Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: Entre maig – juliol 2017

Import Beca Erasmus+: aproximadament 1000€/mes

 • Famílies professionals:
  • Electromecànica de vehicles automòbils
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Manteniment electromecànic
  • Cures auxiliars d’infermeria

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Beques concedides: 5 participants
 • Lloc: País de Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: Entre maig – juliol 2017
 • Import Beca Erasmus+: entre 300-400€ (possibilitat d’ampliació de la beca amb l’ajuda de l’Ajuntament Granollers)
 • Famílies professionals:
  • Administració i finances
  • Automatització i robòtica industrial
  • Disseny en fabricació mecànica
  • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
  • Dietètica
  • Laboratori clínic i biomèdic
CONVOCATÒRIA CURS 2017-2018

El 25 d’octubre de 2017 es farà una sessió informativa on s’explicaran els detalls dels projectes per a aquells alumnes interessants a sol·licitar la beca Erasmus+ i a participar en el procés de selecció.

A finals d’octubre 2017 es publicaran els criteris de selecció per realitzar la FCT a l’estranger durant el curs 2017-18 (tant a la web del centre com al taulell d’anuncis) on es detallarà tota la informació necessària per participar-hi: condicions i requisits generals, documentació a presentar, criteris i barems  (expedient acadèmic, entrevista personal, nivell idioma, CV i carta de motivació), calendari i publicació dels resultats.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

 • Beques concedides: 2 participants
 • País: Gal·les (Regne Unit)
 • Durada: 3 mesos (mitjans abril – mitjans juliol 2018)
 • Import Beca Erasmus+: aproximadament 1000€/mes
 • Famílies professionals:
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Manteniment electromecànic

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

 • Beques concedides: 5 participants
 • País: Pendent confirmació
 • Durada: 2 mesos (mitjans maig – mitjans juliol 2018)
 • Import Beca Erasmus+: entre 300-400€/mes (en funció del país)+ possibilitat d’ampliació de la beca amb l’ajuda de l’Ajuntament Granollers
 • Famílies professionals:
  • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
  • Laboratori de diagnòstic clínic
  • Automatització i robòtica industrial
  • Disseny en fabricació mecànica
  • Administració i finances
CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT 2017/2018

Per participar en el procés de selecció i gaudir d’una beca Erasmus+ per poder realitzar la FCT a l’estranger, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

 

CRITERI INSTRUMENT DE VALORACIÓ BAREM
 

Expedient acadèmic

Nota mitjana de l’últim curs realitzat.       Màxima puntuació: 10 punts

Document

20%
Informe equip docent  

L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne/a per fer ús de la beca mitjançant un informe.

 

Els punts a considerar són:

Competències professionals, personals i socials: grau de responsabilitat, col·laboració, integració, autonomia, iniciativa, resolució conflictes, capacitat d’adaptació…: màxim 20 punts

30%
Nivell de l’idioma del país de destí  

Els candidats hauran de lliurar els certificats oficials que acrediten el coneixement de llengua estrangera.

En cas de no tenir cap acreditació, es realitzarà una prova escrita.

 

La baremació segons el nivell serà:

–       Nivell A1 o A2: 1 punt

–       Nivell B1: 2,5 punts

–       Nivell B2: 5 punts

–       Nivell C1: 10 punts

 

25%

 

Els candidats hauran de realitzar una entrevista personal amb la comissió de mobilitat amb l’objectiu de valorar la motivació i interès de l’alumne/a a fer la FCT a l’estranger.

La puntuació serà de 1 a 10 punts.

25%

 

Baremació

La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció tenint en compte el % establert.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca. Es donarà prioritat als candidats que no hagin gaudit d’una altra beca de pràctiques dins el programa Erasmus+.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida en el moment de fer la sol·licitud a secretaria. Els aspirants que no hagin enviat ni la sol·licitud ni els documents en els terminis establerts es consideraran exclosos del procés de selecció.

Documentació requerida per fer la sol·licitud i participar en el procés de selecció d’alumnat per la mobilitat FCT

 

 

PROCEDIMENT I COMISSIÓ DE MOBILITAT

La Comissió de Mobilitat està formada per la Coordinadora de Mobilitat, el Cap d’Estudis FP i el Cap d’Estudis d’Empresa.

Les persones preseleccionades hauran d’assistir obligatòriament a una entrevista personal en el dia i hora assignada per la Comissió de Mobilitat.

En cas de no acreditar un certificat oficial de coneixement de llengua estrangera, els candidats hauran de realitzar una prova escrita.

La relació ordenada de les persones seleccionades amb la corresponent puntuació obtinguda es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut.

Les persones preseleccionades no beneficiàries de la beca romandran en llista d’espera com a reserva de possibles renúncies.

CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

El 15 d’octubre de 2018 es farà una sessió informativa on s’explicaran els detalls dels projectes per a aquells alumnes interessants a sol·licitar la beca Erasmus+ i a participar en el procés de selecció.

Tant a la web del centre com al taulell d’anuncis es detalla tota la informació necessària per realitzar la FCT a l’estranger durant el curs 2018/2019: criteris de selecció, condicions i requisits generals, documentació a presentar, criteris i barems  (expedient acadèmic, entrevista personal, nivell idioma, CV i carta de motivació), calendari i publicació dels resultats.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

EN AQUEST ENLLAÇ TENIU EL FORMULARI INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ERASMUS 2018/2019

 • Beques concedides: 5 participants per beques pròpies del centre + 5 participants per beques de la plataforma de mobilitat de Catalunya.
 • País: PENDENT DE CONFIRMACIÓ SEGONS LES FAMÍLIES PROFESSIONALS
 • Durada: 1 mes (mitjans maig – mitjans juny 2019)
 • Import Beca Erasmus+: aproximadament 1000€/mes aproximadament
 • Cicles Formatius:
  • Gestió administrativa
  • Electromecànica de vehicles automòbils
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Manteniment electromecànic
  • Mecanització
  • Operacions de laboratori
  • Cures auxiliars d’infermeria
  • Emergències sanitàries

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

EN AQUEST ENLLAÇ TENIU EL FORMULARI INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ERASMUS 2018/2019

 • Beques concedides: 5 participants per beques pròpies del centre + 5 participants per beques de la plataforma de mobilitat de Catalunya.
 • País: PENDENT DE CONFIRMACIÓ SEGONS LES FAMÍLIES PROFESSIONALS
 • Durada: 2 mesos (mitjans maig – mitjans juliol 2019)
 • Import Beca Erasmus+: entre 300-400€/mes (en funció del país)+ possibilitat d’ampliació de la beca amb l’ajuda de l’Ajuntament Granollers
 • Cicles Formatius:
  • Administració i finances
  • Automatització i robòtica industrial
  • Programació de la producció en fabricació mecànica
  • Disseny en fabricació mecànica
  • Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
  • Laboratori clínic i biomèdic

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU DESCARREGAR TOTA LA INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ERASMUS DEL CURS 2018/2019

 

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2018/2019

 Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2018/2019  i els seus criteris d’elegibilitat que seran els mateixos tant  per les beques pròpies de l’escola com les de la plataforma de mobilitat de Catalunya.

La convocatòria està dividida en els següents apartats:

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 • Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 • Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 • Fase 3: Entrevista personal.
 • Fase 4: Selecció del/les participants.
 • Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus
 • Fase 6: Tria de l´opció de gestió de la beca Erasmus.

OPCIONS DE GESTIÓ:

 • Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.
 • Opció 2: Gestió portada pel centre d’estudis.
 • Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció.
 • Personal i Acompanyants VET – Professors/Personal Grau Mitjà.

CALENDARI ERASMUS 2018/2019.

 PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.  

 

FASES DE PROCÉS DE SELECCIÓ:

 1. Fase 1:   Inscripció al procés de selecció a través del Formulari.
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal ( només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4 : Selecció dels/les participants (llistats).
 5. Fase 5 : Aceptació de la Beca Erasmus
 6. Fase 6: Selecció de l’opció de gestió de la beca.

A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

1-  Fase 1: Inscripció al procés de selecció  

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest formulari online.

1) EN AQUEST ENLLAÇ TENIU EL FORMULARI INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ERASMUS 2018/2019
2) EN AQUEST ENLLAÇ TENIU EL FORMULARI INSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ERASMUS 2018/2019

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte a 3 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, i  es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d´altres.

1.3 Només es podrà escollir entre aquells països que apareixen en el llistat de places convocades per alumnes/acompanyants mencionada anteriorment. Les opcions seleccionades en el formulari online i que no siguin elegibles

2- Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que es sol·licita en el mail, que és la següent:

 1. Currículum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2. Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país)
 4. Carta de Compromís i Drets d’Imatge (les dues cares) omplerts i signats.
 5. Únicament en el cas de menors d’edat: Autorització Parental
 6. Certificat d’idioma (si es disposa d’ell).
 7. Nota mitjana de l’últim curs realitzat.

Aquesta documentació s’haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

2.2  La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONEN. L’accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

 • Si el/la participant té algun problema o dificultat amb la digitalizació/escaneig de la documentació, pot posar-se en contacte amb el/la coordinador/a Erasmus del centre educatiu o contactar amb l’Associació Mundus per sol·licitar ajuda.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris podrà ser motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció, degut a que tota la documentació és important.

3- Fase 3 : Entrevista Personal. 

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos, es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la seva pàgina web. 

3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la pàgina web del  centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major i està degudament justificada.

3.4 Tots els horaris estan expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu. En el cas de Consorcis, es donarà prioritat a la màxima representativitat dels centres que pertanyen al consorci.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual).

Atenció

Els/les estudiants de segon curs de Grau Mitjà que no tinguin les hores de FCT finalitzades, i vulguin convalidar les hores durant la mobilitat Erasmus, no obtindran el títol del cicle fins que no es produeixi el tancament del seu expedient. Es sol·licita que, en aquests casos, es parli directament amb el coordinador/as Erasmus per tal de clarificar aquests tipus de situacions.

Fase 5:  Acceptació de la Beca Erasmus. 

5.1 L’alumne/a rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email es demanarà a l’alumne/a que “accepti o renunciï” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2  Aquesta documentació s’haurà d’incloure de nou, a la carpeta DRIVE que has rebut en  el primer email i fase, a través d’una invitació realitzada a la Fase 1. Correspon a la mateixa carpeta on l’alumne/a haurà introduït tota la seva documentació fins al moment.

5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que es sol·licita en 7 dies naturals des de la recepció del email, comportarà la renúncia automàticament que de la beca atorgada. Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera  del llistat definitiu.

Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

En aquest mateix document que l’alumne/a rebrà en la Fase 5, s’haurà d’indicar a més, quines de les següents opcions de gestió que us presentem a continuació es vol escollir.

 1. B) OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions el/la alumne/a rebrà la “Subvenció de l’Erasmus” en el compte corrent que hagi facilitat al/la coordinador/a del projecte.

Una vegada rebuda la subvenció l´alumne/a actuarà en conseqüència a l’elecció escollida durant la “Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmusque seran les següents:

Alumnes Participants de Grau Mitjà. –  VET (Vocational Education and Training) –

 • Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a  podrà escollir l’opció de buscar i comprar per sí mateix tots els serveis del Erasmus. És a dir,  l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l’Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació de contacte i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

2) Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l’especialitat de l’alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre corresponent.

3)  Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció (“Forfait”):

Fer la gestió mitjançant l´Associació Mundus, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquest opció, es contempla que amb la totalitat de la  subvenció que el programa Erasmus atorga, es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

 • Allotjament en el destí de les pràctiques: habitacions compartides, residència d´estudiants o pis compartit (les opcions dependran del destí).
 • Totes les despeses de viatge internacional des del país d’origen (casa de l’alumne/a) fins al país de destinació, on es portaran a terme les pràctiques. No es contemplen taxis, transports en primera classe o vehicles particulars segons la normativa Erasmus).
 • Transport local (des de l’allotjament fins al lloc de pràctiques, només en cas que sigui necessari per arribar fins a les pràctiques).
 • Mentor i telèfon d´emergència disponible en el país de destinació.
 • Recerca de l’empresa en el destí on es fan les pràctiques per part de l’entitat contractada i responsable de l’acollida en el país de destí.
 • Formació a la sortida. Cap de Setmana de convivències, que es portarà a terme a Comarruga amb tots el estudiants de Catalunya que hagin escollit aquesta opció.
 • Creació i gestió de la documentació oficial i transport durant tot el projecte.

A més, l´alumne de grau mitjà rebrà els “diners de butxaca” en  concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

 • França 440,00 € (per 4 setmanes/ 30 dies + 2 de viatge).
 • Italià : 440,00 € (per 4 setmanes/ 30 dies + 2 de viatge).
 • Alemanya : 440,00 € (per 4 setmanes/ 30 dies + 2 de viatge).

*Aquests diners es reben setmanalment en el país de destinació. En total es reben 4 pagaments corresponents cadascun d’ells al 25% de l’import indicat anteriorment en cada país.

Tot això, quedarà cobert amb la totalitat de la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a. En l’opció de “Forfait”, els serveis no podran ser contractats per separat.

És a dir, en el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu (totalitat de la beca). El qual s’haurà de transferir a l’entitat íntegrament en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb l’entitat (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

Acompanyants VET per les beques del 2018

En el cas dels/les acompanyants de grup d’estudiants, si no es produeixen canvis de grups per causes alienes, es distribuiran de la següent manera:

 • Alemanya (7 dies): 275 € despeses de viatge / 784 € suport individual.
 • Itàlia (7 dies): 275€ despeses de viatge /  784 € suport individual.

Els acompanyants que vulguin participar en una mobilitat realitzaran exactament els mateixos passos que els alumnes / as que prèviament s’ha descrit, però els criteris de selecció i els documents a lliurar, així com les modalitats de gestió de la mobilitat, seran diferents.

Els / les acompanyants seleccionats / des hauran de realitzar la seva mobilitat al mateix temps que els grups d’estudiants que acompanyaran, amb una durada total llavors de 14 dies.

La dotació econòmica per als acompanyants es pot veure a l’apartat A “Informació sobre el projecte” d’aquesta mateixa convocatòria. Per a la gestió dels documents i tràmits relatius a la mobilitat i la formació prèvia a la sortida, cada acompanyant haurà de transferir a l’Associació Mundus – Un Món als teus Peus la quantitat de 350 euros almenys 2 setmanes abans de marxar al país de destinació.

4.1) Els procediments possibles per a les mobilitats d’acompanyants són 2:

1) L’estada es realitza en un centre educatiu (institut o organització sòcia) que ja fa part del network de l’institut. En aquest cas Mundus s’ocupa de tota la logística de la mobilitat i assegura al / a l’acompanyant:

 • Viatge Internacional
 • Allotjament;
 • Dinar o, si no “pocket money”
 • Visites a empreses i / o centres de formació rellevants per a la mobilitat (es pactaran amb cada docent);
 • Gestió de la documentació;

2) L’estada es realitza en un centre educatiu (institut o organització sòcia) nou, en un dels països indicats en aquesta convocatòria, aportat pel / a mateix acompanyant a través de contactes personals o de recerca online. En aquest cas el professor rep la beca i s’ocupa de forma autònoma de la seva estada.

En aquest cas Mundus s’ocupa només i exclusivament de produir els documents necessaris a la mobilitat, un cop rebuts els detalls de l’organització d’acollida.

Es pot realitzar mobilitats d’ambdós tipus, segons l’acompanyant seleccionats (nombre i especialitat) i els seus destins.

Tot això, queda cobert amb la totalitat de la beca proporcionada pel Erasmus al professor /a.Com en l’opció de “Forfait”, els serveis no podran ser contractats per separat.

És a dir, en el cas que s’esculli aquesta opció, la quantitat de cost per al acompanyant serà la mateixa que rebrà l’acompanyant en el seu compte bancari per part del centre educatiu (total de la beca), el qual s’haurà de transferir en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’acompanyant signa amb aquesta entitat sense que participar en el programa suposi cap cost extra per al professor / a durant tot el projecte.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT 2018/2019

D.1 ESTUDIANTS

El procés de selecció dels estudiants es realitzarà per mitjà de tribunals.

Els tribunals seran compostos per professors del centre educatiu i personal de l’Associació Mundus, en qualitat d’assessors interculturals.

El llistat de tribunals serà publicat prèviament a l’inici de les entrevistes.

Cada alumne / a, serà inclòs en un tribunal de forma aleatòria i assegurant que no s’afavoreix a ningú en cap tipus d’assignació.

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l’accés l’estudiant / a rebrà en omplir el formulari d’inscripció:

 1. currículum en anglès i en format pdf (utilitzant la eina  Europass)
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i / o passaport escanejat. (document valgut per poder viatjar fora del país.
 4. Carta de compromís i Drets d’Imatge. Les dues cartes han d’estar emplenades i signades.
 5. Només en el cas de menors d’edat: Autorització Parental signada.
 6. Nota mitjana de l’últim curs realitzat.

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals.

els tribunals valoraran els candidats segons els següents barems:

 

Criteri intern

30%

 

L’equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

 

 1. Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Expedient acadèmic de l’alumne / a.

 

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

 

 1. Iniciativa, adaptabilitat,
 2. Mentalitat oberta, socialització
 3. Capacitat de comunicació
 4. Maduresa i coneixement d’una / o mateixa / o
 5. Idioma estranger
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

 

 

 

 

 

 

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. A la carta de motivació es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats de llengua: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra-acadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l’estudiant ha certificats que acreditin altres estudis.

A cada estudiant serà llavors assignada una puntuació segons els criteris indicats a dalt. Un cop finalitzada la valoració de tots els / les candidates, es publicarà en la pàgina web de cada centre la resolució de seleccionats i destinacions assignades.

D.2 ACOMPANYANTS 

El procés de selecció dels / de les acompanyants es realitzarà per mitjà d’un tribunal format pels professors del centre, més almenys un dels 3 directors, més un representant de l’Associació Mundus.

Prèviament a les entrevistes, els / les candidats / es hauran de lliurar la següent documentació obligatòria a través de la carpeta de Google DRIVE l’accés rebran en omplir el formulari d’inscripció:

 1. currículum en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass)
 2. Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i / o passaport (document valgut per poder viatjar fora del país.
 4. Carta de compromís i Drets d’Imatge. Les dues cartes han d’estar emplenades i signades.

Els / les candidats / es que lliurin tota la documentació obligatòria accediran a les entrevista personals. 

 

Documentació lliurada

50%

 

 

●     Experiències precedents com a acompanyant de grups: de 0 a 4 punts.

●     Coneixement avançat d’idiomes estrangers: de 0 a 3 punts.

●     Coneixements / experiències comprovades de resolució de conflictes i / o comunicació intercultural:  de 0 a 1 punt.  

●     Es valoraran a més carreres, doctorats, cicles de formació o una altra formacions extra acadèmiques amb punts extra segons el cas: 1 o 2 punts segons el cas.

 

 

Entrevista

50%

 

            El tribunal valorarà:

 

●     relació amb l’educació i el compartir coneixement.

●     Capacitat de gestionar conflictes.

●     Capacitat de gestionar un grup.

●     Capacitat de gestió del caos: separar l’important del que és urgent.

 

 

 

CALENDARI I PUBLICACIÓ DE RESULTATS 2018/2019

Fase 1: Inscripció al procés de selecció

 • Què: Formulari per fer les inscripcions obert.
 • Quan: Des de les 11:00 h del 01-10-2018 fins al 31-10-2018 a les 23:59 h.

Fase 2  Lliurament de la documentació obligatòria:  

 • Què: La documentació obligatòria completa haurà d’estar pujada a la carpeta compartida.
 • Quan: Des de les 11:00 h del 01-10-2018 fins al 31-10-2018 a les 23:59 h.

Fase 3: Entrevistes personals

 • Què: Publicació llista d’admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes.
 • Quan: Des del 05/11/2018 fins al 09/11/2018:
 • Què: Entrevistes personals.
 • Quan: Des del 12/11/2018 fins al 30/11/2018:

Fase 4 :  Selecció del/les participants

 • Que: Publicació de la resolució de seleccionats i destins.
 • Quan: El dia 10/12/2018:
 • Què: Període de reclamació, obtenció de l’aval de l’equip docent
 • Quan: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i tria de l´opció de gestió.

 • Què: Acceptació  o  renúncia de la beca
 • Quan: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

Fase 6:  Elecció de l’opció de gestió.

 • Què: Elecció de l´opció de gestió.
 • Quant: Des del 10/12/2018 fins al 14/12/2018

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el dia 18/12/2018.

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT CURS 2018-2019

2BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2018-19

 Informació general

 • Nº de beques disponible: 3 (2 docència i 1 formació)
 • Durada: màxim 5 dies  (3+2 o 5+2 àamb o sense viatge)
 • Nº projecte: 2018-1-ES01-KA103-048160
 • Inici i fi projecte: 01/06/2018 31/05/2020
 • Dates per realitzar la mobilitat: les dates proposades en la proposta de  mobilitat del candidat podran ser objecte de modificació per part de la direcció del centre en funció de les necessitats del centre.

 Tipus de mobilitat

 • Mobilitat formació: Aquesta activitat permet el desenvolupament professional del personal docent de CFGS i no docent. Aquesta formació ha de poder representar un benefici tant pels nostres estudiants com pels professors del centre:
 • Rebre una formació en un centre educatiu o entitat publica o privada estrangera (excepte conferències i congressos) relacionada amb algun dels objectius del nostre institut.
 • Períodes d’observació en empreses (job shadowing).
 • Mobilitat docència: Aquesta activitat permet al personal docent de CFGS:
 • Impartir classes en una institució d’educació superior europea
 • Convidar a personal d’empreses estrangeres a ensenyar en el nostre centre.

 

Ajuda financera (beca)

Tots dos tipus de mobilitat del personal (docència i formació) es regeixen per les mateixes normes financeres.  La subvenció és una contribució als costos de viatge i estada d’un període de docència o formació a l’estranger.  L’ingrés de la beca sempre es farà abans de la mobilitat ( 2- 3 setmanes). 

Es reben 2 tipus d’ajuda: viatge i suport individual, que variaran en funció de la distància entre l’organització d’enviament i d’acollida i del país en el qual es realitzi la mobilitat. Aquests ajuts es destinaran a sufragar les despeses de viatge, allotjament i manutenció, així com del pagament de la matrícula del curs si fos necessari.

 1. Viatge

Distància del viatge

Import

Entre 10 i 99 km

20 EUR per participant

Entre 100 i 499 km

180 EUR per participant

Entre 500 i 1999 km

275 EUR per participant

Entre 2000 i 2999 km

360 EUR per participant

Entre 3000 i 3999 km

530 EUR per participant

Entre 4000 i 7999 km

820 EUR per participant

8000 km o més

1.300 EUR per participant

Nota: la “distància de viatge” representa la distància entre el lloc d’origen i el de la realització de l’activitat, mentre que l’ “import” cobreix la contribució tant per al viatge d’anada al lloc de la realització de l’activitat com per al viatge de tornada.

Calculadora de distàncies:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

 1. Suport individual

País de destí

 

Import diari en EUR

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 

120€

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal

 

105€

Antigua República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia

 

 

90€

Exemple de càlcul de l’ajuda

 Curs de formació de 5 dies a Palermo (Italià)

 • Ajuda de viatge: 275€ (1020,75 km)     
 • Suport individual: 105 x 5 dies= 525€
 • TOTAL DE LA BECA: 800€

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL

Procés de Selecció 

 • El personal que participi en un projecte Erasmus+ de mobilitat d’educació superior (KA103) serà seleccionat per la Comissió de mobilitat, formada per la Coordinadora de Mobilitat, la Directora, el Cap d’Estudis FP i el Cap d’Estudis d’Empresa .
 • Tant la selecció com el procediment d’adjudicació de beques seran equitatius, transparents i coherents, a més d’estar documentats, i es donaran a conèixer a totes les parts implicades en el procés de selecció.
 • La relació ordenada de les persones seleccionades amb la corresponent puntuació obtinguda es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut. Les persones preseleccionades no beneficiàries de la beca romandran en llista d’espera com a reserva de possibles renúncies.
 • Un cop concedida la beca de mobilitat, el personal es compromet a col·laborar activament en la gestió de la mateixa, a complementar i entregar la documentació necessària i a realitzar tots els tràmits que siguin necessaris per dur a terme la mobilitat.
 • Abans de la mobilitat, el personal haurà d’haver acordat formalment un programa de mobilitat (Acord de Mobilitat) amb les institucions o empreses d’enviament i d’acollida.
 • Al final del període a l’estranger, tots els membres del personal que hagin dut a terme una activitat de mobilitat hauran d’elaborar i presentar una memòria final obligatòria i s’haurà de lliurar degudament emplenat el certificat d’estada.
 • A més a més hauran d’impartir un mini curs als membres del seu departament/claustre sobre allò après i aplicar-ho en un dels mòdul de cicle en el curs escolar següent.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL 

Per participar en el procés de selecció i gaudir d’una beca Erasmus+, tant de docència com de formació, els criteris de selecció del personal candidats seran els següents: 

CRITERI

INSTRUMENT VALORACIÓ

BAREM

1. Relació del projecte presentat amb la  pràctica docent

Acord de mobilitat

 

Es valorarà la proposta del candidat sobre la relació del projecte amb els objectius del centre i en especial amb els objectius de la coordinació de la mobilitat i la repercussió de la mateixa, tant pel que fa als alumnes com al centre.

– Objectius generals à 8 punts

– Valor afegit à 7 punts

– Activitats previstes à 7 punts

– Resultats previstos à 8 punts

 

 

30%

2. Coordinació d’altres projectes del centre.

Certificat

 

Nº cursos que ha estat coordinador/a o ha format part d’un equip  de coordinació.

Es valorarà la implicació del candidat/a en el funcionament i la gestió del centre.

Un punt per any de coordinació fins un màxim de 10 punts

 

 

10%

 

3. Competència lingüística

Certificació nivell llengua o entrevista personal

 

 

La baremació segons el nivell:

– Nivell A1 o A2:  4 punts

– Nivell B1: 7 punts

– Nivell B2: 15 punts

– Nivell C1, superior o llicenciatura/grau en la llengua de la mobilitat: 30 punts

 

20%

4. Participació anterior en projectes Erasmus+

Certificat

 

Antiguitat com a beneficiari d’una beca Erasmus+

-No haver participat mai: 10 punts

-Haver participat fa més de 2 anys: 5 punts

-Haver participat curs anterior: 1 punt

 

10%

5. Incorporació anglès mòduls

Activitats programades en anglès en els seus mòduls.

S’han d’entregar les programacions dels últims 2 anys a on consten les activitats realitzades en anglès

-Portar més de 2 anys fent activitats en anglès en les seves classes: 10 punts

 

10%

6. CV

CV Europass (en anglès/ llengua país destí)

 

És valorarà experiència en activitats similars, estades a l’estranger.

-Haver realitzat estades a l’estranger superior a un mes per motius professionals: 10 punts

-Haver realitzat estades menors d’un mes per motius professionals: entre 5 punts i 0 punts

10%

7. Carta de motivació

Carta de motivació

 

Es valorarà el grau de motivació que pot ajudar al creixement professional i del projecte de mobilitat

10%

Baremació  

La puntuació màxima serà de 100 punts. S’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts per formar part de les candidatures o en llista d’espera.

La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció tenint en compte el % establert. En cas que en la selecció es produeixi un empat, es donarà prioritat als candidats que no hagin gaudit d’una altra beca dins el programa Erasmus+. En cas de repetir-se l’empat, es tindrà en compte la puntuació de l’Acord de Mobilitat.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA SOL·LICITUD

Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida en el moment de fer la sol·licitud a Secretaria. Els aspirants que no hagin enviat ni la sol·licitud ni els documents en els terminis establerts es consideraran exclosos del procés de selecció.

Documentació requerida per fer la sol·licitud

 • Formulari de sol·licitud
 • Certificats per corroborar punts anteriors
 • Certificat oficial llengua destí i/o anglès (si procedeix)

Les persones que no acreditin el nivell de llengua ( o sigui inferior a B1), hauran de realitzar una entrevista oral / prova escrita.

 • Curriculum viate Europass en la llengua del país de destí i/o anglès
 • Carta de motivació en la llengua del país de destí i/o anglès explicant per què es vol participar en el programar Erasmus+.
 • Programa de mobilitat (Acord de mobilitat: document adjunt)

 

CALENDARI I PUBLICACIÓ DE RESULTATS  

ACTIVITATS

DATES

Presentació al claustre de les beques de personal

6 de març de 2019

Presentació de sol•licituds i documentació requerida a secretaria

30 de setembre de 2019

Realització de prova escrita/ entrevista personal per acreditar nivell

07 d’octubrer de 2019

Resolució d’adjudicacions i publicació del personal seleccionat i de la llista d’espera

21 d’octubre de 2019

Període de reclamacions

del 22 al 25 d’octubre  de 2019

Publicació definitiva del personal seleccionat

28 d’octubre l de 2019

 

RENÚNCIA A LA BECA

En cas de renunciar a la beca, s’haurà de signar un full de renúncia i s’assignarà al següent candidat segons la llista d’espera.

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ PROFESSORAT CONVOCATÒRIA 2018-2019

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PROFESSORAT 2018/2019 DE 21/10/2019PER DESCARREGAR LA RESOLUCIÓ CLIQUEU AQUÍ

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PROFESSORAT 2018/2019 DE 26/10/2019 – PER DESCARREGAR LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CLIQUEU AQUÍ