Empreses – Centre docent

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Formació al centre i a l’empresa

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fa el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L’estada a l’empresa

Es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

Formalització de la col·laboració entre el centre i l’empresa

La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un
conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

El centre i l’empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l’organització de l’estada a l’empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.

Avantatges de la formació professional dual

Per al centre: establir una major vinculació i corresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Per a l’empresa: recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Per a l’alumne: compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament al centre i demanar pel coordinador de formació professional.

<iframe id="iframe_chapter" src="https://votv.xiptv.cat/embed/321111?width=778&iframe_width=800&share=&height=438&iframe_height=484" name="iframe_chapter" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="800" height="484" frameborder="0"></iframe>
<iframe id="iframe_chapter" src="https://votv.xiptv.cat/embed/320995?width=778&iframe_width=800&share=&height=438&iframe_height=484" name="iframe_chapter" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="800" height="484" frameborder="0"></iframe>