Segons la Constitució espanyola i la Llei d’estrangeria vigent (Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social), tots els menors de 18 anys, amb independència del seu origen i de la situació administrativa (menors amb autorització de residència o sense autorització), tenen dret a l’educació. Aquest dret inclou l’obtenció de les titulacions que corresponguin i l’accés al sistema públic de beques i ajuts en igualtat de condicions.
Segons l’article 10.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC), “Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català”.