L’Institut EMT promou com a eina bàsica de millora, el manteniment i la millora contínua; la norma de referència és UNE-EN-ISO-9001/2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

 

Amb aquest model de gestió estratègica basat en la Qualitat i Millora Contínua, d’acord amb els seus paràmetres, planificar, implementar, avaluar i millorar, volem aconseguir:

a) L’augment de la capacitat del nostre Institut per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, famílies i empreses.
b) La millora contínua de l’acció educativa docent, la qual cosa implica les quatre fases de gestió de qualitat (planificar, implementar, avaluar i millorar) a partir d’unes programacions didàctiques reals i amb un seguiment acurat d’aquestes.
c) Millorar la satisfacció de l’equip humà del centre (Professorat, PAS, alumnat, famílies, etc.)
d) Millorar els resultats acadèmics del centre.

 

El compromís de la Qualitat afecta a tota l’organització del centre, a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.