Política de qualitat

L’Institut EMT promou com a eina bàsica de millora, el manteniment i la millora contínua; la norma de referència és UNE-EN-ISO-9001/2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.
Amb aquest model de gestió estratègica basat en la Qualitat i Millora Contínua, d’acord amb els seus paràmetres, planificar, implementar, avaluar i millorar, volem aconseguir:

  • a) L’augment de la capacitat del nostre Institut per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, famílies i empreses.
  • b) La millora contínua de l’acció educativa docent, la qual cosa implica les quatre fases de gestió de qualitat (planificar, implementar, avaluar i millorar) a partir d’unes programacions didàctiques reals i amb un seguiment acurat d’aquestes.
  • c) Millorar la satisfacció de l’equip humà del centre (Professorat, PAS, alumnat, famílies, etc.)
  • d) Millorar els resultats acadèmics del centre.

El compromís de la Qualitat afecta a tota l’organització del centre, a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.