Preinscripció Batxillerat 2019/2020

 

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer electrònicament o en suport informàtic

 

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

 

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU CONSULTAR L’OFERTA DE PLACES: OFERTA BATXILLERAT 2019/2020

 

HORARI ATENCIÓ OFICINES PREINSCRIPCIÓ

 

Matins de dilluns a divendres de les 10.00h a les 12.00h

 

Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

 

 

El codi del centre és 08017852 i el nom és Institut Escola del Treball

 

 

OFERTA

 

 • Modalitat 2000 – Ciències i tecnologia
 • Modalitat 3000 – Humanitats i ciències socials

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 14 al 21 de maig ambdós inclosos. 

 

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres en les dates indicades i no s’admetran sol·licituds fora de termini: 

 

 • Sol·licitud electrònica
 • Sol·licitud amb suport informàtic

 

És molt important que el correu electrònic informat a la preinscripció estigui operatiu ja que el Departament d’Educació realitzarà les comunicacions amb els sol·licitants per aquesta via.

 

A la vegada també és important que el telèfon de contacte estigui correcte perquè el centre pugui contactar amb els alumnes en cas que fos necessari.

 

Enllaç per accedir a fer les sol·licituds: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1

 

 

 

1)Sol·licitud electrònica 

 

Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a és menor d’edat) o de l’alumne mateix (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019), mitjançant el servei d’identificació Idcat Mòbil o qualsevol certificat digital vàlid i el número d’identificació de l’alumne conegut com IDALU. 

 

 • Idcat Mòbil: és possible obtenir-lo a partir d’aquest enllaç https://idcatmobil.seu.cat/ (Recomanem fer-ho amb Idcat Mòbil perquè és molt més fàcil d’obtenir i tramitar). 

 

 

 • IDALU: el número d’identificació de l’alumne és obligatori per als alumnes que han estat escolaritzats des del curs 2015/2016 en qualsevol centre de Catalunya. En cas de no conèixer el número us el ha de facilitar el centre on esteu escolaritzats o també podeu mirar d’obtenir-lo per aquest enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 

1) Una vegada accediu per fer la preinscripció electrònicament, el sistema recuperarà les dades que tingui informades de l’alumne. En cas que hagin canviat les dades de l’alumne, només es podran modificar les dades postals.

 

 2) L’alumne haurà d’especificar, per ordre de preferència, els centres sol·licitats per les modalitats de batxillerat.

 

 3) Seguidament caldrà marcar els criteris específics, generals i complementaris.

 

 4) Finalment s’ha d’enviar la sol·licitud que quedarà tramesa electrònicament al centre demanat en primer lloc.

 

 5) Fet l’enviament del formulari electrònicament no s’ha de presentar la còpia al centre.

 

 IMPORTANT!!

 

6) Si es fa la sol·licitud electrònicament es pot donar el cas que la informació dels criteris al·legats no es recuperi automàticament amb les bases del Departament d’Educació i s’hagi de presentar la documentació que no s’hagi pogut validar, al centre demanat en primera opció.

 

 

 

 2)Sol·licitud en suport informàtic

 

La sol·licitud en suport informàtic l’han de presentar:

 

 • Els alumnes que no tinguin cap mena d’identificació electrònica.
 • Els alumnes de Catalunya que no han estat escolaritzats a partir del curs 2015/2016.
 • Els alumnes de fora de Catalunya ja que no disposaran d’IDALU.

 

 IMPORTANT!!

 

Implica que s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard, la sol·licitud no es considera presentada.

 

La persona interessada ha d’emplenar el formulari en suport informàtic i en el moment d’enviar la sol·licitud s’intentarà validar electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte, juntament amb el resguard de la sol·licitud s’haurà de presentar:

 

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.  
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant si l’alumne és menor d’edat (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 1) Cal especificar, per ordre de preferència, els centres i modalitats de batxillerat.

 

 2) Seguidament cal marcar els criteris generals i/o complementaris de prioritat al·legats en el batxillerat.

 

 3) Enviar la sol·licitud. La petició es tramet electrònicament al centre que s’ha sol·licitat en primer lloc i queda registrada automàticament.

 

 4) S’ha de presentar en el centre el resguard signat i una còpia dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.

 

 5) Presentació documentació dels criteris al·legats en la sol·licitud que no hagin estat validats (originals i còpia).

 

 

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER CRITERIS NO VALIDATS

 

En el resguard de presentació de la sol·licitud s’especificarà quins criteris no han estat validats i que per tant s’haurà de presentar al centre la documentació necessària per poder-los validar.

 

Hi ha criteris al·legats que no es podran comprovar en el moment de fer la sol·licitud i es farà en un termini màxim de 24 hores. Feta la comprovació es generarà un segon resguard que indicarà quina documentació s’ha de presentar. 

 

En el cas de la preinscripció de batxillerat s’intentarà recuperar la següent informació del Departament d’Educació (en cas de no recuperar-se s’haurà d’acreditar la documentació al centre):

 

 • DNI/NIE
 • Padró Municipal a efectes de la puntuació de proximitat del domicili
 • Condició de discapacitat a efectes de la puntuació de la discapacitat de l’alumne o familiars.
 • Expedient acadèmic a efectes de la nota mitjana.
 • Família nombrosa o monoparental a efectes de criteri complementari.

 

La informació que no quedarà recuperada és la següent:

 

 • Existència de germans al centre.
 • Proximitat del lloc de treball
 • Renda garantida de ciutadania 

 

Els alumnes que es trobin en alguna de les següents situacions hauran de presentar el certificat de qualificacions en paper:

 

 • Alumnes de Catalunya que hagin obtingut l’ESO abans del curs 2017/2018.
 • Homologacions d’estudis estrangers fetes amb anterioritat a l’any 2016.
 • Alumnes procedents de fora de Catalunya.

 

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

 

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris. 

 

Criteri específic

 

 • Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música (alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música):

 

És necessari presentar al centre:

 

 • Certificat que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música.

 

Adscripció de centre:

 

 • L’únic centre que té una relació d’adscripció amb el nostre institut és l’Institut Marta Estrada i no cal presentar cap documentació.

 

Criteris generals

 

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares/mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

 

 S’ha d’informar al centre del nom i cognoms del germà i quins estudis està cursant.

 

 • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares/mares o tutors legals (mínim 10 hores setmanals) que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts. (Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar).

 

Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant: 30 o 20 punts

 

 • Quan el domicili familiar es troba a l’àrea d’influència (Granollers) del centre: 30 punts.

 

  Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades del domicili habitual, s’ha de presentar abans de finalitzar el període de reclamacions:

 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, caldrà aportar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació

 

 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts. 

 

És necessari presentar al centre:

 

 • Una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

 

– Renda garantida de ciutadania: 10 punts

 

És necessari presentar al centre:

 

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC/PIRMI). 

 

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: 10 punts 

 

Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, s’ha de presentar abans de finalitzar el període de reclamacions:

 

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

Nota mitjana de l’expedient acadèmic (es sumarà a la puntuació la nota que tingui a l’expedient)

 

 Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, s’ha de presentar abans de finalitzar el període de reclamacions:

 

 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic que permet l’accés a batxillerat signat per la direcció del centre.

 

 • Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió: certificació de la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO. No es tindrà en compte la qualificació de religió per calcular la mitjana.

 

 • En cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers s’ha d’aportar la credencial d’homologació, si en aquesta no consta la qualificació mitjana es considerarà que és un 5. En cas de no poder presentar la credencial pel fet de trobar-se en tràmit d’homologació s’haurà de presentar la sol·licitud d’homologació més el pagament de les taxes i la qualificació mitjana també es considerarà un 5.

 

 Criteris complementaris

 

 Família nombrosa o monoparental: 15 punts

 

 Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, s’ha de presentar abans de finalitzar el període de reclamacions:

 

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

NÚMERO DE DESEMPAT

 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. 

 

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 18 de juny de 2019, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).