BATXILLERAT

Per poder presentar la sol·licitud s’ha de demanar cita prèvia durant els dies 11, 12 , 13 i 17 de maig.

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 18 al 25 de maig.

OFERTA

 • Modalitat 2000 – Ciències i tecnologia

 • Modalitat 3000 – Humanitats i ciències socials

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSdel 18 al 25 de maig ambdós inclosos amb cita prèvia.

Molt important

 • de tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares)

 • es recomana portar l’imprès de sol·licitud preparat per Internet, per estalviar estona d’espera.

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

 • Imprès de sol·licitud. A partir de la data inicial de preinscripció, es podrà omplir per Internet a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio

  • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però es poden demanar més centres.

  • El document generat l’haurà de signar el pare o la mare (o tutor legal) si la persona interessada és menors de 18 anys i presentar al centre sol·licitat en primer lloc. S’han de presentar dos exemplars (una es retornarà segellat a la persona interessada i l’altra per al centre)

 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE/Passaport).

 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa)

 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare o tutor legal i que signa la sol·licitud.

 • Si s’escau:

  • Informe de minusvalidesa de la persona sol·licitant o familiars directes (grau igual o superior al 33%).

  • Document de família nombrosa o monoparental en vigor.

  • Existència de germans o germanes escolaritzats actualment en el centre (document de matrícula).

  • Familiars escolaritzats al centre en ensenyaments declarats gratuïts (dades d’aquestes persones DNI/NIE).

  • Certificat de l’empresa o contracte de treball segons treballen (pare/mare) dins l’àrea d’influència del centre.

  • Documentació acreditativa del Serveis Socials de ser beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (RMI).

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA

 • Certificat, amb nota mitjana, d’ESO dels cursos que ha finalitzat.

 • Certificat amb nota mitjana del títol estranger homologat.

 • Altres certificats amb nota mitjana d’estudis equivalents.

Si en la documentació facilitada, no consta la qualificació mitjana es considerarà que és 5,00 (cinc). La persona interessada pot demanar un certificat al centre on va estudiar o presentar el llibre d’escolaritat.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

– Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts.

– Proximitat del domicili:

 • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

– Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans:

 • Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

– Família nombrosa o monoparental:

 • Quan l’alumne/a formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Malaltia crònica

 • Si l’alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Familiars escolaritzats al centre:

 • Si el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l’alumne o l’alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per orednar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 15 de juny de 2016, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà unsorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).