Preinscripció Batxillerat 2018/2019

Horari preinscripció: Matins de dilluns a divendres de les 09.00h a les 12.00h

                                        Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer presencialment o per internet. En cas de fer la preinscripció per internet perquè el tràmit tingui validesa, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació justificativa dins el termini previst.

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

Internet

Les persones que presentin la sol·licitud en suport electrònic s’estalviaran temps d’espera ja que s’habilitarà una fila ràpida.

Si voleu fer la preinscripció per internet heu de clicar aquest enllaç: Preinscripció internet

Presencialment

Per descarregar el full de preinscripció feu clic aquí

En aquest cercador podeu trobar la oferta de places per municipis i per les diferents etapes d’enseyament: mapaescolar.gencat.cat

OFERTA

 • Modalitat 2000 – Ciències i tecnologia
 • Modalitat 3000 – Humanitats i ciències socials

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 14 al 24 de maig ambdós inclosos. 

Molt important

·         de tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares).

·         les persones que presentin la sol·licitud en suport electrònic s’estalviaran temps d’espera ja que s’habilitarà una fila ràpida.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM   

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne – IDALU).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés:
 • Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió: certificació de la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO. No es tindrà en compte la qualificació de religió per calcular la mitjana.
 • En cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers s’ha d’aportar la credencial d’homologació, si en aquesta no consta la qualificació mitjana es considerarà que és un 5. En cas de no poder presentar la credencial pel fet de trobar-se en tràmit d’homologació s’haurà de presentar la sol·licitud d’homologació i la qualificació mitjana també es considerarà un 5.

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

– Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballin.

 • S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

  Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, caldrà aportar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

– Renda anual de la unitat familiar.

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC/PIRMI).

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Nota mitjana de l’expedient acadèmic.

 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic que permet l’accés a batxillerat.

Família nombrosa o monoparental.

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

 • EL NOSTRE CENTRE NO DISPOSA DE MENJADOR, AQUESTA SITUACIÓ IMPLICA QUE EL CRITERI COMPLEMENTARI DE MALALTIA CRÒNICA NO PUGUI SER VALORAT.

 – El pare, la mare, els tutors o els germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals*

 • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

* Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà. Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l’educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris.

Criteri específic

Els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música ho poden fer constar a la sol·licitud de preinscripció perquè tenen prioritat per accedir a les places de Batxillerat del centre. En aquests casos s’ha de presentar la documentació següent:

 • Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música i batxillerat.
 • Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música.

Criteris generals

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares/mares o tutors legals que hi treballen:

 • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares/mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts. (Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar).

– Proximitat del domicili o proximitat del lloc de treball:

 • Quan el domicili familiar es troba a l’àrea d’influència (Granollers) del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (RGC/PIRMI), calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

– Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans:

 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el/la tutor/a, un germà o una germana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

– Nota mitjana de l’expedient acadèmic:

 • Pel criteri de l’expedient acadèmic, s’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat.

Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne o l’alumna té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. (EL NOSTRE CENTRE NO DISPOSA DE MENJADOR, AQUESTA SITUACIÓ IMPLICA QUE EL CRITERI COMPLEMENTARI DE MALALTIA CRÒNICA NO PUGUI SER VALORAT).
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 14 de juny de 2018, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).