Preinscripció CFGM 2018/2019

Horari preinscripció: Matins de dilluns a divendres de les 09.00h a les 12.00h

                                        Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer presencialment o per internet. En cas de fer la preinscripció per internet perquè el tràmit tingui validesa, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació justificativa dins el termini previst.

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

Internet

Les persones que presentin la sol·licitud en suport electrònic s’estalviaran temps d’espera ja que s’habilitarà una fila ràpida.

Si voleu fer la preinscripció per internet heu de clicar aquest enllaç: Preinscripció internet

Presencialment

Per descarregar el full de preinscripció feu clic aquí

En aquest cercador podeu trobar la oferta de places per municipis i per les diferents etapes d’enseyament: mapaescolar.gencat.cat

OFERTA

AG10 Administració i gestió – Gestió administrativa. (2 grups) Horari: 1 grup matí / 1 grup tarda

TM10 – Transport i manteniment de vehicles – Electromecànica de vehicles automòbils. (2 grups) Horari: 1 grup matí / 1 grup tarda

EE10 Electricitat i electrònica – Instal·lacions elèctriques i automàtiques. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

IM10Instal·lació i manteniment – Manteniment electromecànic. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

FM20Fabricació mecànica – Mecanització. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

QU20 Química –  Operacions de laboratori. (1 grup) Horari: 1r curs matí, 2n curs tarda

1601Sanitat – Cures auxiliars d’infermeria. (3 grups)  Horari: 2 grup matí / 1 grup tarda

SA30Sanitat – Emergències sanitàries. (1 grup) Horari: 1r i 2n curs tarda

Novetat!

EA20Energia i aigua – Xarxes i estacions de tractament d’aigües. (1 grup) Horari: 1r curs tarda,  2n curs  tarda

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 14 al 24 de maig ambdós inclosos.

Molt important

·          de tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares).

·          les persones que presentin la sol·licitud en suport electrònic s’estalviaran temps d’espera ja que s’habilitarà una fila ràpida.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (IDALU) pels alumnes escolaritzats des del curs 2015/2016).
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. (IMPORTANT: certificat on consti la nota mitjana firmat pel director/a i el secretari/a del centre on hagi cursat els estudis)

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA (s’haurà de disposar d’una de les següents certificacions)

 • Certificat d’ESO amb la qualificació mitjana de l’etapa en el cas dels alumnes que han finalitzat l’etapa o  si l’alumne encara cursa els estudis necessitarem el certificat dels tres primers cursos d’ESO superats amb qualificació mitjana. No es tindrà en compte la qualificació de religió per calcular la mitjana.
 • Certificat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI), Programa de Formació i Inserció (PFI) o Pla de Transició al Treball (PTT).
 • Certificat del títol homologat amb la qualificació mitjana, si en aquest no consta la qualificació mitjana es considerarà que és un 5. En cas de no poder presentar la credencial pel fet de trobar-se en tràmit d’homologació s’haurà de presentar la sol·licitud d’homologació i la qualificació mitjana també es considerarà un 5.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a grau mitjà o  la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Certificat d’haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Certificat d’FP1 o 2 cursos aprovats del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Certificat d’FP2 o el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés:

 • Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de BUP), es fa una reserva de places del 60%.
 • Per als alumnes que accedeixin per la via dels PQPI, PFI o PTT es fa una reserva de places del 20%.
 • Per als alumnes que accedeixin via prova d’accés o que tenen exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels PFI que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional. Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 14 de juny de 2018, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).