Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà 2019/2020

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer electrònicament o en suport informàtic

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU CONSULTAR L’OFERTA DE PLACES: OFERTA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2019/2020

HORARI ATENCIÓ OFICINES PREINSCRIPCIÓ

Matins de dilluns a divendres de les 10.00h a les 12.00h

Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

El codi del centre és 08017852 i el nom és Institut Escola del Treball

OFERTA

AG10 Administració i gestió – Gestió administrativa. (2 grups) Horari: 1 grup matí / 1 grup tarda

TM10 – Transport i manteniment de vehicles – Electromecànica de vehicles automòbils. (2 grups) Horari: 1 grup matí / 1 grup tarda

EE10 Electricitat i electrònica – Instal·lacions elèctriques i automàtiques. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

IM10Instal·lació i manteniment – Manteniment electromecànic. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

FM20Fabricació mecànica – Mecanització. (1 grup) Horari: 1r curs matí,  2n curs  tarda

QU20 Química –  Operacions de laboratori. (1 grup) Horari: 1r curs matí, 2n curs tarda

1601Sanitat – Cures auxiliars d’infermeria. (3 grups)  Horari: 2 grup matí / 1 grup tarda

SA30Sanitat – Emergències sanitàries. (1 grup) Horari: 1r i 2n curs tarda

Novetat!

EA20Energia i aigua – Xarxes i estacions de tractament d’aigües. (1 grup) Horari: 1r curs tarda,  2n curs  tarda

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 14 al 21 de maig ambdós inclosos. 

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres en les dates indicades i no s’admetran sol·licituds fora de termini:

 • Sol·licitud electrònica
 • Sol·licitud amb suport informàtic

Enllaç per accedir a fer les sol·licituds: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

És molt important que el correu electrònic informat a la preinscripció estigui operatiu ja que el Departament d’Educació realitzarà les comunicacions amb els sol·licitants per aquesta via. 

A la vegada també és important que el telèfon de contacte estigui correcte perquè el centre pugui contactar amb els alumnes en cas que fos necessari.

1)Sol·licitud electrònica

Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a és menor d’edat) o de l’alumne mateix (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019), mitjançant el servei d’identificació Idcat Mòbil o qualsevol certificat digital vàlid i el número d’identificació de l’alumne conegut com IDALU.

 • Idcat Mòbil: és possible obtenir-lo a partir d’aquest enllaç https://idcatmobil.seu.cat/ (Recomanem fer-ho amb Idcat Mòbil perquè és molt més fàcil d’obtenir i tramitar).
 • IDALU: el número d’identificació de l’alumne és obligatori per als alumnes que han estat escolaritzats des del curs 2015/2016 en qualsevol centre de Catalunya. En cas de no conèixer el número us el ha de facilitar el centre on esteu escolaritzats o també podeu mirar d’obtenir-lo per aquest enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

1) Una vegada accediu per fer la preinscripció electrònicament, el sistema recuperarà les dades que tingui informades de l’alumne. En cas que hagin canviat les dades de l’alumne, només es podran modificar les dades postals.

2) Cal espeficiar, per ordre de preferència, els centres i cicles formatius desitjats

3) Seguidament caldrà escollir la via d’accés i les prioritats específiques per accedir al cicle formatiu. Cal marcar correctament la via al·legada perquè, si no no es recuperaran les dades.

4) Finalment s’ha d’enviar la sol·licitud que quedarà tramesa electrònicament al centre demanat en primer lloc.

5) Fet l’enviament del formulari electrònicament no s’ha de presentar la còpia al centre.

IMPORTANT!!

6) Si es fa la sol·licitud electrònicament es pot donar el cas que els requisits acadèmics al·legats no es recuperin automàticament amb les bases del Departament d’Educació i s’hagi de presentar la documentació que no s’hagi pogut validar, al centre demanat en primera opció.  

2)Sol·licitud en suport informàtic

La sol·licitud en suport informàtic l’han de presentar:

 • Els alumnes que no tinguin cap mena d’identificació electrònica.
 • Els alumnes de Catalunya que no han estat escolaritzats a partir del curs 2015/2016.
 • Els alumnes de fora de Catalunya ja que no disposaran d’IDALU.

IMPORTANT!!

Implica que s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard, la sol·licitud no es considera presentada.

La persona interessada ha d’emplenar el formulari en suport informàtic i en el moment d’enviar la sol·licitud s’intentarà validar electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte, juntament amb el resguard de la sol·licitud s’haurà de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.  
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant si l’alumne és menor d’edat (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

1) Cal especificar, per ordre de preferència, els centres i cicles formatius desitjats.

2) Seguidament cal escollir la via d’accés i les prioritats específiques per accedir als cicles formatius.

3) Enviar la sol·licitud. La petició es tramet electrònicament al centre que s’ha sol·licitat en primer lloc i queda registrada automàticament.

4) S’ha de presentar en el centre el resguard signat i una còpia dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.

5) Presentació documentació dels criteris al·legats en la sol·licitud que no hagin estat validats (originals i còpia).

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER CRITERIS NO VALIDATS

En el resguard de presentació de la sol·licitud s’especificarà quines qualificacions no han estat validades i, per tant, s’haurà de presentar al centre la documentació necessària per poder-les validar.

Només ens els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació.

Els alumnes que es trobin en alguna de les següents situacions hauran de presentar el certificat de qualificacions en paper:

 • Alumnes que hagin obtingut l’ESO abans del curs 2017/2018.
 • Alumnes que hagin obtingut el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà abans del curs 2016/2017.
 • Alumnes que hagin obtingut la prova d’accés abans de l’any 2011.
 • Alumnes amb un cicle formatiu de grau mitjà que al·leguin una titulació addicional com el CAS, el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la formació a les proves d’accés.
 • Homologacions d’estudis estrangers fetes amb anterioritat a l’any 2016 i homologacions fetes fora de Catalunya.
 • Alumnes procedents de fora de Catalunya.

Si acrediteu la condició d’esportista d’alt rendiment també haureu de presentar el certificat que ho acrediti. 

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA 

S’haurà de disposar d’una de les següents qualificacions que en certs casos no caldrà presentar si s’han validat correctament les dades:

 • Certificat d’ESO amb la qualificació mitjana de l’etapa en el cas dels alumnes que han finalitzat l’etapa o  si l’alumne encara cursa els estudis, necessitarem el certificat dels tres primers cursos d’ESO superats amb qualificació mitjana. No es tindrà en compte la qualificació de religió per calcular la mitjana.
 • Certificat del Programa de Formació i Inserció (PFI) juntament amb la prova d’accés.
 • Certificat del títol homologat amb la qualificació mitjana, si en aquest no consta la qualificació mitjana es considerarà que és un 5. En cas de no poder presentar la credencial pel fet de trobar-se en tràmit d’homologació s’haurà de presentar la sol·licitud d’homologació i la qualificació mitjana també es considerarà un 5.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a grau mitjà o  la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Certificat d’haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Certificat d’FP1 o 2 cursos aprovats del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 • Certificat d’FP2 o el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés:

 • Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de BUP), es fa una reserva de places del 60%.
 • Per als alumnes que accedeixin per la via dels PQPI es fa una reserva de places del 20%.
 • Per als alumnes que accedeixin via prova d’accés o que tenen exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels PFI que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional. Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 20 de juny de 2019, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).

SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ (SETEMBRE)

Si un cop feta la matrícula i gestionades les llistes d’espera de Cicles Formatius de Grau Mitjà quedessin places vacants, aquestes s’informarien el 2 de setembre de 2019.

En aquest segon període d’admissió només podran participar les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció al mes de maig i no van obtenir plaça.

Les persones podran ampliar les peticions de la sol·licitud de la segona volta durant els dies 3 i 4 de setembre de 2019 mitjançant el formulari que facilitarà el Departament d’Educació.