CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Per poder presentar la sol·licitud s’ha de demanar cita prèvia durant els dies 11, 12 , 13 i 17 de maig.

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 18 al 25 de maig.

OFERTA

AG10 Administració – Gestió Administrativa. Horari: matí/tarda

TM10 – Transport i manteniment de vehicles – Electromecànica de vehicles automòbils. Horari: matí/tarda

EE10 Electricitat i Electrònica – Instal·lacions elèctriques i automàtiques. Horari: 1r curs matí , 2n curs tarda

IM10Instal·lació i manteniment – Manteniment electromecànic. Horari: 1r curs matí , 2n curs tarda

FM20Fabricació mecànica – Mecanització. Horari: 1r curs matí , 2n curs tarda

QU20 Química – Operacions de laboratori. Horari: 1r curs matí , 2n curs tarda

1601Sanitat – Cures auxiliars d’infermeria. Horari: matí/tarda

SA30Sanitat – Emergències sanitàries. Horari: tarda

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSdel 18 al 25 de maig ambdós inclosos amb cita prèvia.

Molt important
 • de tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares)

 • es recomana portar l’Imprès de sol·licitud preparat per Internet, per estalviar estona d’espera

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

Només es pot presentar una única sol·licitud, però es poden demanar més cicles, centres o torns en el mateix document sempre ordenat per preferència, la presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 • Imprès de sol·licitud. A partir del dia 18 de maig, es podrà omplir per Internet a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio
  • El document generat s’haurà de presentar al centre sol·licitat en primer lloc. S’han de presentar dos exemplars (un es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre per al centre).
 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia DNI/NIE pare/mare o tutor legal.
 • Si s’escau:
  • Documentació de reconeixement de minusvalidesa.
  • Document que presenta necessitats educatives especials per motius econòmics.

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA

 • Certificat d’ESO amb la qualificació mitjana o certificat dels tres primers cursos d’ESO superats i amb qualificació mitjana o
 • Certificat del títol homologat amb la qualificació mitjana o
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a grau mitjà o
 • Certificat d’haver superat el curs específic d’accés a grau mitjà o
 • Certificat d’FP1 amb la qualificació mitjana o de 2 cursos de BUP aprovats).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc).

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 • Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

 • Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de BUP), es fa una reserva de places del 80%. Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant.

 • Per als alumnes que accedeixin via prova d’accés o que tenen exempció total d’aquesta prova, curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

 • Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les places queden disponibles per als alumnes que procedeixin d’altres vies.

 • Si un centre ofereix un mateix nivell d’un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l’oferta, les peticions i l’admissió es faran tenint en compte el torn.

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d’aplicar els criteris exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa per sorteig públic.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 15 de juny de 2016, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).