Preinscripció CFGS 2018/2019

Horari preinscripció: Matins de dilluns a divendres de les 10.00h a les 12.00h

                                        Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

Per descarregar el full informatiu dels tràmits necessaris per fer la preinscripció feu clic aquí

 

OFERTA:

AGB0Administració i gestió – Administració i finances.

EEB0Electricitat i Electrònica  – Automatització i robòtica industrial.

QUD0Química – Laboratori d’anàlisi i control de qualitat.

SAE0Sanitat – Laboratori clínic i biomèdic.

NOVETAT! CICLES FORMATIUS 2x3

FMC0Fabricació mecànica – Disseny en fabricació mecànica.

FMB0Fabricació mecànica – Programació de la producció en fabricació mecànic

 

Aquest any es suprimeix la presentació únicament en paper. La sol·licitud s’ha de fer OBLIGATÒRIAMENT per internet a través de dues opcions:

En aquest enllaç podreu fer la preinscripció electrònic o en suport informàtic: clica aquí

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  – del 29 de maig  al 7 de juny ambdós inclosos.

 És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne (IDALU) pels alumnes escolaritzats des del curs 2015/2016.

 

1) SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. En tot cas, caldrà presentar la còpia del resguard i la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Per fer la sol·licitud electrònica és necessari disposar de:

 1. El número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) facilitat pel centre on estigués matriculat anteriorment (disposen del número IDALU els alumnes escolaritzats a partir del curs 2015/2016).
 2. Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a (si és major d’edat) s’identifiqui mitjançant IdCat Mòbil(*), DNI electrònic o altres certificats digitals.

 (*) IdCat Mòbil: per obtenir l’IdCat Mòbil cal accedir a la següent pàgina web https://idcatmobil.seu.cat/ i introduir les seves dades personals: DNI, validesa del DNI, data de naixement i codi de barres de la targeta CatSalut.

Hauran de presentar la sol·licitud electrònica els alumnes que disposin d’IdCat Mòbil i IDALU i un dels següents requisits:

 • Han finalitzat el Batxillerat des del curs 2016/2017 a Catalunya.
 • Han finalitzat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà des del curs 2016/2017, sense formació addicional, per exemple el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • Si tenen la prova d’accés a grau superior aprovada a Catalunya a partir de l’any 2011.
 • Alumnes que al·leguin estudis estrangers si han sol·licitat l’homologació a Catalunya des del curs 2016/2017.

EN CAS DE FER LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA NO CALDRÀ PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ AL CENTRE. NOMÉS CALDRÀ PRESENTAR LA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA QUE NO HAGI QUEDAT VALIDADA.

 

2) SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC O SEMI ELECTRÒNICA:

Cal emplenar el formulari de sol·licitud i presentar el comprovant juntament amb la documentació requerida, al centre demanat en primera opció i en el termini previst.

Hauran de presentar la sol·licitud semi electrònica els següents alumnes:

 • Els alumnes que no disposin d’un sistema d’identificació electrònica (IdCat Mòbil, e-DNI, certificat digital…).
 • Els alumnes procedents de fora de Catalunya.
 • Els alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos.

Han de presentar el certificat en suport paper

 • Els alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà obtingut abans del curs 2016/2017.
 • Els alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic de la prova d’accés superada a Catalunya abans de l’any 2011.
 • Altres requisits d’accés que no siguin batxillerat, el grau mitjà o la prova d’accés a grau superior.
 • Els alumnes de batxillerat o tècnics que superin els estudis en l’avaluació extraordinària del curs 2017/2018.
 • Alumnes que al·leguin ser esportistes d’alt rendiment.
 • Els alumnes que al·leguin el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS) o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR EN CAS DE FER SOL·LICITUD SEMI ELECTRÒNICA

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau superior, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 • Original i fotocòpia del comprovant de la preinscripció degudament emplenada i signada.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés. (IMPORTANT: certificat on consti la nota mitjana firmat pel director/a i el secretari/a del centre on hagi cursat els estudis)

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA (s’haurà de disposar d’una de les següents certificacions)

 • Certificat de nota mitjana de batxillerat o COU.
 • Certificat de nota mitjana del títol estranger homologat.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Certificat d’haver superat el curs d’accés específic a grau superior (CAS).
 • Certificat d’haver superat el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Certificat de nota mitjana del títol de tècnic de grau mitjà (CFGM).
 • Certificat de nota mitjana d’un cicle formatiu de grau superior o de l’antiga FP2 de qualsevol especialitat.
 • Certificat de titulació universitària o equivalent (diplomat/da, llicenciat/da o grau universitari).

 Si en la documentació per a la baremació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc).

 DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés:

 • Per als alumnes que accedeixen mitjançant la via del batxillerat o estudis equivalents (COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat la modalitat prioritària per al cicle corresponent.
 • Si han cursat l’especialitat de Ciències i Tecnologia tenen prioritat pels CFGS: Automatització i robòtica industrial (EEB0), Programació de la producció en fabricació mecànica (FMB0), Disseny en fabricació mecànica (FMC0), Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (QUD0) i Laboratori clínic i biomèdic (SAE0).
 • Si han cursat l’especialitat d’Humanitats i Ciències Socials tenen prioritat pel CFGS d’Administració i finances (AGB0).
 • Per als alumnes que acrediten el títol de tècnic de formació professional (CFGM), es fa una reserva de places del 20% seguint les prioritats següents:
 1. En primer lloc, els alumnes amb el títol de tècnic de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària (1) en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 2. En segon lloc, els alumnes amb el títol de tècnic d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 3. En tercer lloc, els alumnes amb el títol de tècnic de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 4. En quart lloc, els alumnes amb el títol tècnic d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 5. En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
 6. En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí (2), segons les afinitats entre famílies professionals.
 7. En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

(1)Opcions prioritàries del CAS:

1) Cientificotecnològica: Automatització i robòtica industrial (EEB0), Programació de la producció en fabricació mecànica (FMB0), Disseny en fabricació mecànica (FMC0), Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (QUD0), Laboratori clínic i biomèdic (SAE0).

2) Humanística i social: Administració i finances (AGB0).

(2)Famílies professionals afins pels alumnes que només al·leguen el títol de tècnic:

(A): Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, i CFGS  prevenció de riscos professionals.

(B): Activitats físiques i esportives, agrària, imatge personal, indústries alimentàries, química, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, i CFGS prevenció de riscos professionals.

(C): Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient, i CFGS prevenció de riscos professionals.

 • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions (CFGS, titulació universitària, etcètera) que en permet l’accés, es fa una reserva de places del 20%.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.

 

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 6 de juliol de 2018, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).