Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior 2019/2020

 

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer electrònicament o en suport informàtic

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU CONSULTAR L’OFERTA DE PLACES: OFERTA PLACES CFGS 2019/2020

HORARI ATENCIÓ OFICINES PREINSCRIPCIÓ

Matins de dilluns a divendres de les 10.00h a les 12.00h

Tardes de dilluns a dijous de les 15.00h a les 17.00h

El codi del centre és 08017852 i el nom és Institut Escola del Treball

OFERTA

AGB0Administració i gestió – Administració i finances.

EEB0Electricitat i Electrònica  – Automatització i robòtica industrial.

QUD0Química – Laboratori d’anàlisi i control de qualitat.

SAE0Sanitat – Laboratori clínic i biomèdic.

NOVETAT! CICLES FORMATIUS 2×3

FMC0Fabricació mecànica – Disseny en fabricació mecànica.

FMB0Fabricació mecànica – Programació de la producció en fabricació mecànica.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 29 de maig al 5 de juny ambdós inclosos. 

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres en les dates indicades i no s’admetran sol·licituds fora de termini:

 • Sol·licitud electrònica
 • Sol·licitud amb suport informàtic

Enllaç per accedir a fer les sol·licituds: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

És molt important que el correu electrònic informat a la preinscripció estigui operatiu ja que el Departament d’Educació realitzarà les comunicacions amb els sol·licitants per aquesta via.

A la vegada també és important que el telèfon de contacte estigui correcte perquè el centre pugui contactar amb els alumnes en cas que fos necessari.

 

1) Sol·licitud electrònica

Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a és menor d’edat) o de l’alumne mateix (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019), mitjançant el servei d’identificació Idcat Mòbil o qualsevol certificat digital vàlid i el número d’identificació de l’alumne conegut com IDALU.

 • Idcat Mòbil: és possible obtenir-lo a partir d’aquest enllaç https://idcatmobil.seu.cat/ (Recomanem fer-ho amb Idcat Mòbil perquè és molt més fàcil d’obtenir i tramitar).

1) Una vegada accediu per fer la preinscripció electrònicament, el sistema recuperarà les dades que tingui informades de l’alumne. En cas que hagin canviat les dades de l’alumne, només es podran modificar les dades postals.

2) Cal especificar, per ordre de preferència, els centres i cicles formatius desitjats.

3) Seguidament caldrà escollir la via d’accés i les prioritats específiques per accedir al cicle formatiu. Cal marcar correctament la via al·legada perquè, si no no es recuperaran les dades.

4) Finalment s’ha d’enviar la sol·licitud que quedarà tramesa electrònicament al centre demanat en primer lloc.

5) Fet l’enviament del formulari electrònicament no s’ha de presentar la còpia al centre.

IMPORTANT!!

6) Si es fa la sol·licitud electrònicament es pot donar el cas que els requisits acadèmics al·legats no es recuperin automàticament amb les bases del Departament d’Educació i s’hagi de presentar la documentació que no s’hagi pogut validar, al centre demanat en primera opció. 

 

2)Sol·licitud en suport informàtic

La sol·licitud en suport informàtic l’han de presentar:

 • Els alumnes que no tinguin cap mena d’identificació electrònica.
 • Els alumnes de Catalunya que no han estat escolaritzats a partir del curs 2015/2016.
 • Els alumnes de fora de Catalunya ja que no disposaran d’IDALU.

IMPORTANT!!

Implica que s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard, la sol·licitud no es considera presentada.

La persona interessada ha d’emplenar el formulari en suport informàtic i en el moment d’enviar la sol·licitud s’intentarà validar electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte, juntament amb el resguard de la sol·licitud s’haurà de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.  
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant si l’alumne és menor d’edat (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

1) Cal especificar, per ordre de preferència, els centres i cicles formatius desitjats.

2) Seguidament cal escollir la via d’accés i les prioritats específiques per accedir als cicles formatius.

3) Enviar la sol·licitud. La petició es tramet electrònicament al centre que s’ha sol·licitat en primer lloc i queda registrada automàticament.

4) S’ha de presentar en el centre el resguard signat i una còpia dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.

5) Presentació documentació dels criteris al·legats en la sol·licitud que no hagin estat validats (originals i còpia).

 

 

PRESENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER CRITERIS NO VALIDATS 

En el resguard de presentació de la sol·licitud s’especificarà quines qualificacions no han estat validades i, per tant, s’haurà de presentar al centre la documentació necessària per poder-les validar.

Només ens els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació.

Els alumnes que es trobin en alguna de les següents situacions hauran de presentar el certificat de qualificacions en paper:

 • Alumnes que hagin obtingut el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà abans del curs 2016/2017.
 • Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària, d’aquest curs acadèmic 2018/2019, han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
 • Alumnes que hagin obtingut la prova d’accés abans de l’any 2011.
 • Alumnes amb un cicle formatiu de grau mitjà que al·leguin una titulació addicional com el CAS, el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la formació a les proves d’accés.
 • Homologacions d’estudis estrangers fetes amb anterioritat a l’any 2016 i homologacions fetes fora de Catalunya.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Alumnes procedents de fora de Catalunya.

Si acrediteu la condició d’esportista d’alt rendiment també haureu de presentar el certificat que ho acrediti. S’ha de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

 

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA 

S’haurà de disposar d’una de les següents qualificacions que en certs casos no caldrà presentar si s’han validat correctament les dades:

 • Certificat de nota mitjana de batxillerat o COU.
 • Certificat de nota mitjana del títol de tècnic de grau mitjà (CFGM). Els alumnes amb títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà que al·leguin el CAS o el curs de preparació com a formació complementària, hauran de presentar la certificació acadèmica obligatòriament.

– Certificat d’haver superat el curs d’accés específic a grau superior (CAS).

– Certificat d’haver superat el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

 • Certificat de nota mitjana del títol estranger homologat.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Certificat de nota mitjana d’un cicle formatiu de grau superior o de l’antiga FP2 de qualsevol especialitat.
 • Certificat de titulació universitària o equivalent (diplomat/da, llicenciat/da o grau universitari). 

Si en la documentació per a la baremació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc). 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés:

 • Per als alumnes que accedeixen mitjançant la via del batxillerat o estudis equivalents (COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat la modalitat prioritària per al cicle corresponent.

– Si han cursat l’especialitat de Ciències i Tecnologia tenen prioritat pels CFGS: Automatització i robòtica industrial (EEB0), Programació de la producció en fabricació mecànica (FMB0), Disseny en fabricació mecànica (FMC0), Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (QUD0) i Laboratori clínic i biomèdic (SAE0).

– Si han cursat l’especialitat d’Humanitats i Ciències Socials tenen prioritat pel CFGS d’Administració i finances (AGB0).

 

 • Per als alumnes que acrediten el títol de tècnic de formació professional (CFGM), es fa una reserva de places del 20% seguint les prioritats següents:
 1. En primer lloc, els alumnes amb el títol de tècnic de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària (1) en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 2. En segon lloc, els alumnes amb el títol de tècnic d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 3. En tercer lloc, els alumnes amb el títol de tècnic de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 4. En quart lloc, els alumnes amb el títol tècnic d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 5. En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
 6. En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí (2), segons les afinitats entre famílies professionals.
 7. En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

 (1)Opcions prioritàries del CAS:

1) Cientificotecnològica: Automatització i robòtica industrial (EEB0), Programació de la producció en fabricació mecànica (FMB0), Disseny en fabricació mecànica (FMC0), Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (QUD0), Laboratori clínic i biomèdic (SAE0).

2) Humanística i social: Administració i finances (AGB0).

(2)Famílies professionals afins pels alumnes que només al·leguen el títol de tècnic:

(A): Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, i CFGS  prevenció de riscos professionals.

(B): Activitats físiques i esportives, agrària, imatge personal, indústries alimentàries, química, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, i CFGS prevenció de riscos professionals.

(C): Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient, i CFGS prevenció de riscos professionals.

 

 • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions (CFGS, titulació universitària, etcètera) que en permet l’accés, es fa una reserva de places del 20%.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.

 

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 9 de juliol de 2019, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).