CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Per poder presentar la sol·licitud s’ha de demanar cita prèvia durant els dies 23, 24 i 25 de maig.

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 26 de maig a l’1 de juny.

OFERTA

AGB0Administració – Administració i finances.

EEB0Electricitat i Electrònica – Automatització i robòtica industrial.

FMC0Fabricació mecànica – Disseny en fabricació mecànica.

QUD0Química –Laboratori d’anàlisi i control de qualitat.

1651Sanitat – Dietètica. (LOGSE)

– SAE0Sanitat – Laboratori clínic i biomèdic.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 26 de maig a l’1 de juny ambdós inclosos, amb cita prèvia.

Molt important
 • de tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares)

 • es recomana portar l’Imprès de sol·licitud preparat per Internet, per estalviar estona d’espera

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

Només es pot presentar una única sol·licitud, però es poden demanar més cicles i/o centres en el mateix document.

Imprès de sol·licitud. És pot omplir per Internet a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio.

El document generat s’haurà de presentar al centre sol·licitat en primer lloc. S’han de presentar dos exemplars (un es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre per l’Institut).

 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Si s’escau:
  • Documentació de minusvalidesa igual o superior al 33%

DOCUMENTACIÓ D’ACCÉS

 • Certificat de batxillerat amb la nota mitjana o
 • Certificat de nota mitjana del títol estranger homologat o
 • Certificat de la prova d’accés als cicles de grau superior amb la nota mitjana o
 • Certificat d’haver superat el curs d’accés específic a grau superior (CAS) o
 • Certificat de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o
 • Disposar de qualsevol dels títols següents:
  • Títol de tècnic o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior o de l’antiga FP2 de qualsevol especialitat.
  • Un títol oficial diplomat/da, llicenciat/da o grau universitari.

Si en la documentació per a la baremació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc).

DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES

 • Un 60% per alumnat provinent de batxillerat (amb preferència al batxillerat de l’especialitat).
 • Un 20% per alumnat provinent de la prova d’accés a grau superior o altres titulacions.
 • Un 20% per a les persones que han superat el curs d’accés específic a grau superior o CAS (amb preferència per les que procedeixen de la mateixa família professional de l’opció prioritària).

NÚMERO DE DESEMPAT

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d’aplicar els criteris exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa per sorteig públic.

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 21 de juny de 2016, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).