Preinscripció Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior 2018/2019

Horari preinscripció: Matins de dilluns a divendres de les 09.00h a les 12.00h

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

Per descarregar el full de preinscripció feu clic aquí

 

OFERTA: 35 places

Matèries comunes:

– Comunicació en llengua catalana.

– Comunicació en llengua castellana.

– Comunicació en llengua estrangera.

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica:

– Matemàtiques aplicades (obligatòria).

– Química – biologia.

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social:

– Matemàtiques aplicades (obligatòria).

– Economia d’empresa.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  – del 10 al 13 de juliol ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM

Es poden presentar sol·licituds a més d’un centre.

Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
  • Documentació acreditativa dels estudis que en permeten l’accés.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

 – La documentació acreditativa de la qualificació mitjana que cal presentar és la següent:

  • Les persones que tenen un títol de tècnic/a o tècnic/a esportiu: certificat acadèmic amb la qualificació mitjana obtinguda en el cicle de grau mitjà. (IMPORTANT: certificat firmat pel director/a i el secretari/a del centre on hagi cursat els estudis)
  • Les persones matriculades en un cicle de grau mitjà d’FP el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

 CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els blocs de prioritat següents:

1) Alumnes que tenen el títol de tècnic o tècnic esportiu, ordenats per la qualificació de manera decreixent.

2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats: al segon curs d’un cicle formatiu de formació professional de 1.700 o de 2.000 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l’ESO o, en el seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà).

3) Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer curs d’un cicle formatiu de formació professional de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera decreixent per la qualificació obtinguda en el quart curs de l’ESO o, en el seu defecte, en la prova d’accés o en el curs específic d’accés.

MATRICULACIÓ –  23 al 25 de juliol de 2018