Preinscripció ESO 2019/2020

La sol·licitud de preinscripció la podeu fer presencialment o per internet. En cas de fer la preinscripció per internet perquè el tràmit tingui validesa, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació justificativa dins el termini previst.

Per descarregar el full informatiu de la documentació necessària feu clic aquí

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU CONSULTAR L’OFERTA DE PLACES: OFERTA ESO 2018/2019 (NOMÉS HEM OFERTAT PLACES 1r D’ESO)

Internet

Si voleu fer la preinscripció per internet heu de clicar aquest enllaç: Preinscripció internet

Presencialment

Per descarregar el full de preinscripció feu clic aquí

 

En aquest cercador podeu trobar la oferta de places per municipis i per les diferents etapes d’ensenyament: mapaescolar.gencat.cat

TAL COM INDICA LA NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ, RESOLUCIÓ EDU/452/2019, DE 21 DE FEBRER, EN EL PUNT 3.5: ÉS OBLIGATORI FER CONSTAR EN LA SOL·LICITUD EL NÚMERO D’IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE DEL RALC, SI L’ALUMNE HA ESTAT ESCOLARITZAT A CATALUNYA A PARTIR DEL CURS 2015-2016. NO ES PODRÀ ACCEPTAR LA PREINSCRIPCIÓ SI NO S’INDICA EL NÚMERO IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE (IDALU)

 

 

OFERTA – 3 línies a 1r d’ESO.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS – del 29 de març al 9 d’abril de 2019 ambdós inclosos.

Horari:

 • Matins de dilluns a divendres de 10 a 12 hores.
 • Tardes de dilluns a dijous de 16 a 18 hores.

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM   

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne – IDALU).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

– Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballin.

 • S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan matriculats en qualsevol ensenyament que el centre imparteix, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

  Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau,  proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet de la persona sol·licitant.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, caldrà aportar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta en el moment de la matrícula.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

– Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Família nombrosa o monoparental.

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris.

Criteri específic

 • Per cursar ensenyaments en el primer curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits (centres públics de primària de Granollers) a aquest centre.

Criteris generals

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares/mares o tutors legals que hi treballen:

 • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares/mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

      – Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau,  proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet la persona sol·licitant:

 • Quan el domicili familiar es troba a l’àrea d’influència (Granollers) del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania:

 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (RGC): 10 punts.

– Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans:

 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el/la tutor/a, un germà o una germana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 

Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

 

S’HAN ELIMINAT ELS SEGÜENTS CRITERIS DE PUNTUACIÓ:

 • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia.
 • Familiars exalumnes del centre.

 

SIMULTANEÏTAT D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA.

Els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música ho poden fer constar a la sol·licitud de preinscripció perquè, encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO del centre.

En el nostre cas tenen preferència els alumnes que cursin estudis de música a l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i s’ha de presentar la documentació següent:

-Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música i l’educació secundària obligatòria.

 • Declaració quan es fa la sol•licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música.

 

NÚMERO DE DESEMPAT

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb la mateixa puntuació), el dia 9 de maig de 2019, a les 11,00 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12.00 hores).

 

MATRICULACIÓ

 • 1r curs d’educació secundària obligatòria: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • 2n, 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.