OFERTA – 3 línies

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS – del 23 de març al 4 d’abril ambdós inclosos.

Per descarregar la sol·licitud feu clic aquí.

HORARI

Matins de dilluns a divendres de 10 a 12 hores

Tardes de dilluns a dijous de 16 a 18 hores

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM   

 • Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

  – Renda anual de la unitat familiar.

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).

Proximitat del domicili de l’alumne/a (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant).

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

– Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballin

 • S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 • S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Família nombrosa o monoparental.

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 – El pare, la mare, els tutors o els germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals*

 • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

* Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà. Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l’educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris.
–   Criteri específic

 • Per cursar ensenyaments en el primer curs d’educació secundària en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits a aquest centre.

–   Criteris generals

– Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares/mares o tutors legals que hi treballen:

 • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares/mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

– Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

– En el cas dels centres públics, a diferència de cursos anteriors, no s’atorguen punts al barem pel fet de tenir germans en un centre adscrit.

– Proximitat del domicili:

 • Quan el domicili familiar es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

– Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI), calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

– Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans:

 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el/la tutor/a, un germà o una germana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

–   Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne o l’alumna té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

 

SIMULTANEÏTAT D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA.

Els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música ho poden fer constar a la sol•licitud de preinscripció perquè, encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO del centre.

En aquests casos s’ha de presentar la documentació següent:

-Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música i l’educació secundària obligatòria.

 • Declaració quan es fa la sol•licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s’està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música.

 

NÚMERO DE DESEMPAT

Per tal de determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades (amb mateixa puntuació), el dia 4 de maig de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona) es farà un sorteig públic (el resultat es difondrà a partir de les 12 hores).

 

MATRICULACIÓ

 • 1r curs d’educació secundària obligatòria: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • 2n, 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.