PREINSCRIPCIONS PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2018

Inscripció via internet: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018.

 La prova es realitza als centres que determinin en els respectius àmbits territorials els directors dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. La relació de centres s’exposa al web del Departament d’Ensenyament, abans del 9 de març de 2018.

 

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

 

Presentació de la documentació al centre a on es faci la prova: del 9 al 17 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 23 d’abril de 2018

 

Presentació de la documentació complementària al centre: del 24 al 26 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2018

 

Prova

 

Part comuna: 16 de maig de 2018

 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

 

Part específica: 17 de maig de 2018

 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades

 

Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018

 

Termini per presentar reclamacions al centre: del 30 de maig a l’1 de juny de 2018 (en horari d’atenció al públic)

 

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 5 de juny de 2018

 PER MÉS INFORMACIÓ

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/