Proves per a la obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Requisits

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
  • tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
  • ser esportista d’alt rendiment.
  1. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  2. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Calendari

  • Llista persones admeses i excloses: 28 de febrer de 2018
  • Reclamacions: 01 de març de 2018 al 05 de març de 2018

HORARI PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Convocatòria 2018

Què cal du el dia de la prova?

El dia de la prova, els alumnes hauran de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. També es poden portar diccionaris i calculadora.

Resultats

Continguts

Els continguts i els criteris d’avaluació per a la superació de cadascuna de les matèries són els següents: