Servei d’Assessorament en l’FP del Sistema Educatiu

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho. El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball. Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n. Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho. Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional. Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo. Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Com podem sol·licitar aquest servei

Cal fer una sol·licitud presencial escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. Cal que es presenti la sol·licitud a la secretaria del centre corresponent.

Documentació

En aquest enllaç podeu descarregar la sol·licitud d’inscripció al Servei d’Assessorament: Sol·licitud Servei d’Assessorament

–   Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.

–   Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

Documentació a aportar una vegada estigueu admesos

–   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

–   Resguard de pagament del preu establert (heu de venir a les oficines del centre a recollir l’imprès de pagament).

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Full de reclamació

En aquest enllaç disposeu del full de reclamació.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

En aquest enllaç podeu descarregar la carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament

El centre Institut Escola Municipal de Treball es compromet a realitzar un servei d’assessorament dels aprenentatges en la formació professional  d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  7. El calendari del servei d’assessorament.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies de l’oferta publicada.
 4. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol·licitud.
 6. Assignar una persona assessora experta en orientació professionalde la família professionalcorresponent.
 7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme.
 9. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 10. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies.

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/  o a qualsevol centre educatiu que ofereixi els serveis d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral.

A la web del Departament d’Ensenyament podeu consultar els centres que ofereixen aquest servei i la seva oferta per famílies: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:::NO:::

CURS 2020-2021

Oferta de places del servei d’assessorament i reconeixement 20/21

CODI FAMÍLIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA PERÍODE
AG Administració i gestió CFPM AG10 Gestió administrativa 3 01-09-2020 al 31-07-2021
TM Transport i manteniment CFPM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils 3 01-09-2020 al 31-07-2021
EE Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 3 01-09-2020 al 31-07-2021
IM Instal·lació i manteniment CFPM IM10 Manteniment electromecànic 3 01-09-2020 al 31-07-2021
FM Fabricació mecànica CFPM FM20 Mecanització 3 01-09-2020 al 31-07-2021
QU Química CFPM QU20 Operacions de laboratori 3 01-09-2020 al 31-07-2021
1600 Sanitat CFPM 1601 Cures auxiliars d’infermeria 5 01-09-2020 al 31-07-2021
SA Sanitat CFPM SA30 Emergències sanitàries 5 01-09-2020 al 31-07-2021
AG Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i finances 3 01-09-2020 al 31-07-2021
EE Electricitat i electrònica CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial 3 01-09-2020 al 31-07-2021
QU Química CFPS QUD0 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 3 01-09-2020 al 31-07-2021
SA Sanitat CFPS SAE0 Laboratori clínic i biomèdic 3 01-09-2020 al 31-07-2021
FM Fabricació mecànica CFPS FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica 3 01-09-2020 al 31-07-2021
FM Fabricació mecànica CFPS FMC0 Disseny en fabricació mecànica 3 01-09-2020 al 31-07-2021

Calendari

CALENDARI DE SOL·LICITUDS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 20/21

Sol·licitud del servei d’assessorament Del 19/10/2020 al 26/10/2020
Publicació llista admesos i places de reserva Dia 29/10/2020
Reclamacions Dia 29/10/2020, Dia 02/11/2020, Dia 03/11/2020
Presentació documentació i pagament preu públic Del 04/11/2020 al 09/11/2020

 

CALENDARI DE SESSIONS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 20/21

Sessió informativa online per a tots els alumnes:  EL DIA 04 DE NOVEMBRE DE 2020 (PENDENT HORA)

 

Llistat d’admesos

 

DNI

CICLE FORMATIU

RESULTAT