Servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Què és?

 

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

 

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.

 

S’adreça

 

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

 

Per a participar-hi han  d’acreditar amb  l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ.

 

No poden estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

 

Com funciona?

 

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

 

La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

 

El presta el centre educatiu de forma individual. Amb un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

 

Consisteix en una entrevista individual de la persona i els avaluadors del centre educatiu.

 

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 

El certificat quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de “Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

 

El fet d’haver rebut el servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en el mateix centre.

 

On puc sol·licitar el servei?

 

La sol·licitud del servei de reconeixement de l’experiència laboral es realitza als centres autoritzats de forma presencial.

 

Per descarregar la sol·licitud del servei de reconeixement cliqueu aquí

 

Per consultar Centres autoritzats:

 

www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

 

Documentació

 

En aquest enllaç podeu descarregar la sol·licitud d’inscripció al Servei de Reconeixement: Sol·licitud Servei de Reconeixement

 

– Full de sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

 

– Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.

 

– Informe vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral).

 

Criteris d’admissió

 

Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, s’aplicaran els següents criteris:

 

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

 

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Full de reclamació

 

En aquest enllaç disposeu del full de reclamació.

 

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

 

En aquest enllaç podeu descarregar la carta de compromís de qualitat en la prestació del servei de reconeixement

 

El centre Institut Escola Municipal de Treball es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 

 1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  7. El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionalsiun servei de reconeixement acadèmicdelsaprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.
 4. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils desprès del termini de sol·licitud.
 6. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costaran les recomanacions de l’itinerari formatiu professional a realitzar.
 9. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.
 10. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 7 dies desprès de finalitzar el procés.
 11. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 12. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, així com un període de possibles reclamacions contra la resolució emesa per la junta de reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superior a 7 dies.

Canal de comunicació

 

La comunicació amb els aspirants admesos o en llista d’espera es farà a través de les publicacions a la pàgina web del centre.

 

On puc obtenir més informació?

 

A la web del Departament d’Ensenyament:

 

www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

 

A qualsevol centre educatiu que ofereixi els serveis d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

 

A les web:

 

www.xarxaorientacio.cat

 

CURS 2022-2023

Oferta de places del servei de reconeixement 22/23

CODI FAMÍLIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA  
AG Administració i gestió CFPM AG10 Gestió administrativa 3  
TM Transport i manteniment CFPM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils 3  
EE Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 3  
IM Instal·lació i manteniment CFPM IM10 Manteniment electromecànic 3  
FM Fabricació mecànica CFPM FM20 Mecanització 3  
QU Química CFPM QU20 Operacions de laboratori 3  
1600 Sanitat CFPM 1601 Cures auxiliars d’infermeria 5  
SA Sanitat CFPM SA30 Emergències sanitàries 5  
AG Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i finances 3  
EE Electricitat i electrònica CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial 3  
QU Química CFPS QUD0 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 3  
SA Sanitat CFPS SAE0 Laboratori clínic i biomèdic 3  
FM Fabricació mecànica CFPS FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica 3  
FM Fabricació mecànica CFPS FMC0 Disseny en fabricació mecànica 3  


Calendari

CALENDARI DE SOL·LICITUDS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 22/23

Sol·licitud del servei de reconeixement 23/01/2023 al 26/01/2023
Publicació llista admesos i places de reserva Dia 27/01/2023
Reclamacions 30/01/2023 a l’01/02/2023
Presentació documentació i pagament preu públic 02/02/2023 al 08/02/2023

 

En cas de no estar d’acord amb la llista d’admesos podeu presentar una reclamació al centre durant els tres dies posteriors a la publicació de la llista d’admesos

 

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 22/23 (PERSONES ADMESES)

 

Les persones admeses hauran de presentar el full d’inscripció al servei de reconeixement, el pagament i l’informe d’assessorament.

 

Podeu descarregar el full d’inscripció al Servei de reconeixement clicant aquí.

 

Presentació documentació 02/02/2023 al 08/02/2023

 

 

CALENDARI DE SESSIONS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 22/23

 

Sessions de reconeixement:

Per les sessions del servei de reconeixement el/la tutor/a es posarà en contacte amb la persona interessada.

LLISTA D’ADMESOS

En cas de no assistir cal que es comuniqui amb antel·lació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets de reconeixement.