Servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

 

 

Què és?

 

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

 

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.

 

S’adreça

 

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

 

Per a participar-hi han  d’acreditar amb  l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ.

 

No poden estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

 

Com funciona?

 

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

 

La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

 

El presta el centre educatiu de forma individual. Amb un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

 

Consisteix en una entrevista individual de la persona i els avaluadors del centre educatiu.

 

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 

El certificat quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de “Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

 

El fet d’haver rebut el servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en el mateix centre.

 

On puc sol·licitar el servei?

 

La sol·licitud del servei de reconeixement de l’experiència laboral es realitza als centres autoritzats de forma presencial.

 

Per descarregar la sol·licitud del servei de reconeixement cliqueu aquí

 

Per consultar Centres autoritzats:

 

www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

 

Documentació

 

En aquest enllaç podeu descarregar la sol·licitud d’inscripció al Servei de Reconeixement: Sol·licitud Servei de Reconeixement

 

– Full de sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

 

– Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.

 

– Informe vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral).

 

Criteris d’admissió

 

Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, s’aplicaran els següents criteris:

 

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

 

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Full de reclamació

 

En aquest enllaç disposeu del full de reclamació.

 

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

 

En aquest enllaç podeu descarregar la carta de compromís de qualitat en la prestació del servei de reconeixement

 

El centre Institut Escola Municipal de Treball es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 

 1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  7. El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionalsiun servei de reconeixement acadèmicdelsaprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.
 4. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils desprès del termini de sol·licitud.
 6. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costaran les recomanacions de l’itinerari formatiu professional a realitzar.
 9. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.
 10. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, 7 dies desprès de finalitzar el procés.
 11. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 12. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, així com un període de possibles reclamacions contra la resolució emesa per la junta de reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superior a 7 dies.

 

Canal de comunicació

 

La comunicació amb els aspirants admesos o en llista d’espera es farà a través de les publicacions a la pàgina web del centre.

 

On puc obtenir més informació?

 

A la web del Departament d’Ensenyament:

 

www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

 

A qualsevol centre educatiu que ofereixi els serveis d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

 

A les web:

 

www.xarxaorientacio.cat

 

CURS 2017 -2018

 

Oferta de places del servei de reconeixement 17/18

 

CODI FAMÍLIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA PERÍODE
AG Administració i gestió CFPM AG10 Gestió administrativa 3 01-09-2017 al 30-06-2018
TM Transport i manteniment CFPM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils 3 01-09-2017 al 30-06-2018
EE Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 3 01-09-2017 al 30-06-2018
IM Instal·lació i manteniment CFPM IM10 Manteniment electromecànic 3 01-09-2017 al 30-06-2018
FM Fabricació mecànica CFPM FM20 Mecanització 3 01-09-2017 al 30-06-2018
QU Química CFPM QU20 Operacions de laboratori 3 01-09-2017 al 30-06-2018
1600 Sanitat CFPM 1601 Cures auxiliars d’infermeria 5 01-09-2017 al 30-06-2018
SA Sanitat CFPM SA30 Emergències sanitàries 10 01-09-2017 al 30-06-2018
AG Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i finances 3 01-09-2017 al 30-06-2018
EE Electricitat i electrònica CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial 3 01-09-2017 al 30-06-2018
QU Química CFPS QUD0 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 3 01-09-2017 al 30-06-2018
SA Sanitat CFPS SAE0 Laboratori clínic i biomèdic 3 01-09-2017 al 30-06-2018

 

 

Calendari

 

CALENDARI DE SOL·LICITUDS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 17/18

 

Sol·licitud del servei de reconeixement Del 05/02/2018 al 12/02/2018
Publicació llista admesos i places de reserva 15/02/2018
Reclamacions 16/02/2018 al 20/02/2018
Presentació documentació i pagament preu públic 21/02/2018 al 02/03/2018

 

 

En cas de no estar d’acord amb la llista d’admesos podeu presentar una reclamació al centre durant els tres dies posteriors a la publicació de la llista d’admesos

 

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 17/18 (PERSONES ADMESES)

 

Les persones admeses hauran de presentar el full d’inscripció al servei de reconeixement, el pagament i l’informe d’assessorament.

 

Podeu descarregar el full d’inscripció al Servei de reconeixement clicant aquí.

 

Presentació documentació 21/02/2018 al 02/03/2018

 

 

CALENDARI DE SESSIONS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 17/18

 

Sessions de reconeixement:

1ra sessió CFGM Cures auxiliars d’infermeria (1601):  Divendres, 16 de març de 2018 a les 11:00h.

1ra sessió CFGM Emergències sanitàries (SA30):  Divendres, 23 de març de 2018 a les 09:00h.

1ra sessió CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10):  Dilluns, 09 d’abril de 2018 a les 18:00h.

1ra sessió CFGS Administració i finances (AGB0):  PENDENT

 

LLISTA D’ADMESOS

DNI CICLE FORMATIU RESULTAT
03431721Y AGB0 – Administració i finances Admès
34765383D SA30 – Emergències sanitàries Admès
43543848H SA30 – Emergències sanitàries Admès
46457846P EE10 – Instal·lacions elèctriques i automàtiques Admès
47701840R SA30 – Emergències sanitàries Admès
47811858X 1601 – Cures auxiliars d’infermeria Admès
52168519B SA30 – Emergències sanitàries Admès
52596224P SA30 – Emergències sanitàries Admès
53063986L SA30 – Emergències sanitàries Admès

 

 

En cas de no assistir cal que es comuniqui amb antel·lació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets de reconeixement.