Vagues

Les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva no assistència a classe, quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió (vaga), ha estat prèviament comunicada a la direcció del centre i es disposa de la corresponent autorització dels pares, per tal que no tinguin la consideració de falta ni sigui objecte de sanció.

En cas de decidir realitzar vaga, el grup classe ha de presentar la documentació de petició de vaga als caps d’estudis 48 hores abans de la realització de la mateixa.

Acta de reunió de grup.

Autorització menors d’edat per la no assistència a classe per decisions col·lectives adoptades per l’alumnat.